CIP

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

005.35(082)(086.034.4)

IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges (11 ; 2016 ; Maribor)
New social realities from the view of social responsibility [Elektronski vir] : newest scientific views with case studies : conference proceedings = Nove družbene realnosti z vidika družbene odgovornosti : novi znanstveni pogledi s primeri dobrih praks : zbornik prispevkov / The 11th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2016, Maribor, Slovenia, 21 October 2016 ; uredniki Matjaž Mulej, Anita Hrast, Andrej Naterer. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2016. - (Zbirka Družbena odgovornost)

ISBN 978-961-93815-1-9
1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Dodat. nasl. 4. Mulej, Matjaž
286971136

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbornik prispevkov predavateljev 11. IRDO mednarodne konference
Družbena odgovornost in izzivi časa 2016: Nove družbene realnosti z vidika družbene odgvornosti

Sklepi konference so objavljeni na spletni strani www.irdo.si

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor / info@irdo.si
Zbirka: Družbena odgovornost
Maribor, oktober 2016

Uredniki: Matjaž Mulej, Anita Hrast, Andrej Naterer
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, dr. Andrej Naterer, dr. Robert G. Dyck
Soavtorji: po programu konference
Naklada: 100 izvodov

Tehnična ureditev: Fullpromo d.o.o. (zbornik)
Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p. (naslovnica, zgoščenka)
Razmnoževanje: CD Studio d.o.o.

Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji sami. Prispevki niso lektorirani. Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vsi prispevki so bili v dvojni znanstveni in strokovni recenziji.