Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2019!

ROK ZA ODDAJO VLOG JE PODALJŠAN NA 15. NOVEMBER 2019, ZATO POHITITE S PRIJAVO IN ODDAJO OBRAZCEV.

Spoštovani,

kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in ljudi ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

ZAKAJ?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot so npr.:

 • večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti, pri kupcih, dobaviteljih, drugih poslovnih partnerjih,
 • večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma, prezentizma in fluktuacije, pa tudi stavk, in stroškov za vse te in podobne pojave,
 •  več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
 • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
 • racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
 • več dobička ob izteku leta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2019. Razpis je namenjen podjetjem (mikro / majhnim, srednje velikim, velikim podjetjem) in drugim organizacijamosebam javnega prava, lokalnim skupnostimnovinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Razpis  je 6. 9. 2019 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavil IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

KATEGORIJE ZA PRIJAVO:

A. Za pravne osebe – mikro in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in druge organizacije (PRIJAVNINA):

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2019 – NAGRADE IN PRIZNANJA:

 1. za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)
 2. za projekt –PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)
 3. ZUNANJA PRESOJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE – na voljo po 31.10.2019, sledijo posebna navodila

B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI):

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2019 – POSEBNA PRIZNANJA:

 1. Splošno
 2. Novinar/ka

Pomembni datumi: 

Sporočamo vam, da smo v skladu s sklepom Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus 2019 z dne 24.10.2019 roke podaljšali, kot sledi iz preglednice (označeno z rdečo):

Termin Aktivnost
6.9. 2019 objava razpisa za nagrado Horus 2019
30.9. 2019 1-dnevni seminar Horus s predstavitvijo dobrih praks in razpisa Horus  2019
6.9. – 15. 11. 2019 zbiranje prijav na razpis
15. 11. 2019 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
18. 11. 2019 odpiranje prispelih prijav
18. 11.-21. 11. 2019 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
24. 11. – 30. 11. 2019 ocenjevanje komisije, 1. krog
2. 12. 2019 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
2. 12. – 8. 12. 2019 ocenjevanje komisije, 2. krog
17. december 2019 Podelitev nagrad Horus 2019 – predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj
December 2019 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

KAJ S SODELOVANJEM NA RAZPISU KOT PRAVNA OSEBA PRIDOBITE?

 • S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO in poslovanja ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.
 • Dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji (za prijavitelje za strateško nagrado).
 • Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.
 • Več objav o vaši organizaciji v medijih.
 • Možnost prejema nagrade Horus 2019 in/ali priznanja Finalist Horus 2019 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2019, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.
 • 20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

 • podjetja in druge organizacije,
 • izobraževalne ustanove, osebe javnega prava in lokalne skupnosti,
 • novinarje ter
 • družbeno odgovorne posameznike in organizacije.

Vabimo vas, da v projektu sodelujete z vašim primerom dobre prakse in delujete z zgledom!
Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost in upoštevanje soodvisnosti pri poslovanju slovenskih podjetij, zavodov. Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki za razne vidike družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom in projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Nagrada HORUS bo letos podeljena že enajstič.

Poslovni klub Horus

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so 11. junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja. Člani kluba menijo, da je sedaj nastopil čas, da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Želimo sodelovati z odgovornimi podjetji in z njimi nadgrajevati naše delo, zato se jim pridružite tudi vi!

Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na spletnem mestu www.horus.si.

Vlogo do 15. novembra 2019 pošljite na naslov inštituta IRDO v enem tiskanem in enem tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (več informacij v razpisu).

Obrazce za prijavo najdete na spletnem mestu www.horus.si

Dodatne informacije:  

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Veselimo se vašega sodelovanja na tem natečaju in promocije vašega primera dobre prakse v slovenski javnosti!

Oglejte si nekaj utrinkov s podelitve nagrad in priznanj Horus 2018 v Mariboru: