Postanite naši člani!

V Evropi  je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v organizacijah, ki krepijo družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost.

Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki podpira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih področij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge interesne partnerje z namenom izvajanja in ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v tujini. Enkrat letno organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke inštituta in njegovih partnerjev.

Člani prispevamo k razvoju inštituta in njegovega dela, prejmemo pa tudi številne ugodnosti. Sodelujemo pri oblikovanju programa dela, na panožnih in tematskih razpravah, brezplačno dostopamo do informacij in novosti na portalu in v e-publikacijah inštituta (novice, knjige…), imamo posebne popuste pri uporabi izdelkov in storitev inštituta (izobraževanja, svetovanja, posveti, raziskave,…) ter izmenjujemo praktične izkušnje. Preko članstva inštituta v drugih organizacijah (CSR Europe, različne slovenske strokovno-interesne organizacije…) pridobivamo znanja in povezave, ki jih samostojno ne bi zmogli. Tako krepimo svoj ugled, socialni in poslovni kapital ter prispevamo k razvoju naše lastne in skupne družbene odgovornosti.

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med njimi so tako velika, kot majhna in srednje velika podjetja, ustanove, zavodi, organizacije in številni znanstveniki, strokovnjaki, raziskovalci, zaposleni, študentje, upokojenci…

Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in jo zato so-razvijajo.

V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno članstvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem članstvu, ter spoštujejo pravila inštituta.

Inštitut IRDO je nacionalna partnerska organizacija evropske mreže CSR Europe, preko katere naše člane dodatno informiramo o novostih na tem področju v svetu. Več: www.csreurope.org

Vabimo vas k sodelovanju, da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi!

Zakaj postati član Inštituta IRDO?

Inštitut IRDO svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti:

 • sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja inštituta,
 • promocija člana in njegovih projektov na spletnih straneh, na konferencah ter v izbranih strokovnih in drugih publikacijah inštituta,
 • sodelovanje na panožnih in tematskih razpravah v povezavi z družbeno odgovornostjo, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov inštituta,
 • brezplačen dostop do baze primerov dobre prakse s področja družbene odgovornosti,
 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov inštituta in objava vseh članov v publikaciji srečanja,
 • brezplačno prejemanje e-novic inštituta (e-informacije o aktivnostih članov inštituta, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…),
 • brezplačen dostop do virov informacij na portalu inštituta IRDO (informacijski portal za člane, partnerje in javnost z aktualnimi informacijami, povezavami, primeri dobre prakse, novicami članov in drugimi novostmi),
 • s svojimi pobudami in predlogi lahko aktivno sodeluje pri načrtovanju dejavnosti Inštituta,
 • seznanjen je z rezultati raziskav, ki jih je sofinanciral s članarino,
 • dodatni popusti pri uporabi storitev in izdelkov inštituta (praviloma 20% popust na svetovanje, izobraževanje, založništvo, oglaševanje, raziskave, projekte).

Kako postati član Inštituta IRDO?

V inštitut IRDO se lahko včlanijo tako pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno članstvo), kot  tudi fizične osebe – posamezniki (individualno članstvo). Član inštituta lahko torej postane vsakdo s plačilom članarine, ki se obnavlja z vsakim koledarskim letom, in z  upoštevanjem dogovora o sodelovanju ter pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. Višino članarine določi Svet zavoda IRDO. Ko podpišete pristopno izjavo za članstvo v inštitutu oz. dogovor o kolektivnem članstvu, plačate sorazmerni del članarine za tekoče leto od tekočega meseca pristopa v članstvo dalje.

Vabimo vas, da izpolnite pristopno izjavo za članstvo (fizične osebe) ali dogovor za članstvo (pravne osebe) in nam ga pošljite na naslov info@irdo.si.

Članarina

Višino članarine določi Svet inštituta IRDO. Ko podpišete pristopno izjavo za članstvo v inštitutu oz. dogovor o kolektivnem članstvu, plačate sorazmerni del članarine za tekoče leto od tekočega meseca pristopa v članstvo dalje. Članarina v inštitutu je odvisna od velikosti podjetja oz. organizacije, glede na število zaposlenih, in znaša:

Kategorije članstva in višina članarine za tekoče leto

Kategorija Vrsta članstva Članarina* v EUR
  Pravna oseba – podjetja, ustanove, zavodi (velikost po ZGD)
A1 Mikro (manj kot 10 zaposlenih) 120
A2 Majhna (10 in manj kot 50) 240
A3 Srednje velika (50 in manj kot 250) 600
A4 Velika (250 in več zaposlenih) 1.200
  Posamezniki
B1 Član – Posameznik 40
B2 Član – Prostovoljec (kompenzacija članarine z delom) 0
Organizacije
C Nevladna organizacija, zavod, ustanova 60
D Član – partnerska organizacija (kompenzacija članarine s partnerskim sodelovanjem) 0

Opomba: * IRDO ni DDV zavezanec, v članarini ni vključen DDV, višina članarine je končni znesek za plačilo.

Splošna določila za članstvo

 • Letno članarino za naslednje leto določa Svet inštituta IRDO na svoji redni seji pred iztekom koledarskega leta.
 • Letna članarina se obračuna sorazmerno za število mesecev članstva v tekočem koledarskem letu, s pričetkom od meseca včlanitve v inštitut IRDO (za nove člane). Plača se v enkratnem znesku.
 • Davek na dodano vrednost ni vračunan v znesku članarine in se ga članom v skladu z zakonodajo ne zaračunava.
 • Možnost plačila članarine za pravne osebe je tudi v obliki kompenzacije (pomoč v materialnih sredstvih ali storitvah inštitutu (po dogovoru in glede na potrebe inštituta, vendar se za to izstavijo medsebojni računi).
 • Član simpatizer nima glasovalne pravice in ne more prejeti vseh ugodnosti članov (popusti…), lahko pa je prisoten na srečanjih članov in sodeluje z inštitutom glede na obojestranske možnosti.
 • Če članarina ni poravnana v roku, navedenem na računu, ima inštitut IRDO pravico terjati neplačan znesek, skupaj z zakonitimi zakonskimi obrestmi, ter pravico do odpovedi članstva članu.
 • Član je dolžan inštitutu pred koncem koledarskega leta pisno sporočiti, če odpoveduje članstvo v inštitutu z naslednjim koledarskim letom.
 • Če član ne plača članarine ali škoduje ugledu in delu inštituta, ima inštitut pravico da članu pisno odpove pravico do članstva v inštitutu z navedbo razlogov.
 • Sredstva, zbrana iz članarine, se uporabljajo za sofinanciranje dejavnosti inštituta IRDO v skladu z letnim programom dela ter za razvoj in promocijo družbene odgovornosti v širši javnosti.

Obveznosti članov

Obveznosti članov inštituta IRDO so:

 • sprejem dogovora o sodelovanju z inštitutom IRDO,
 • spoštovanje pravil inštituta in etičnih načel na področju družbene odgovornosti,
 • plačilo letne članarine, ki jo Svet zavoda inštituta IRDO določi vsako leto posebej,
 • glede na možnosti aktivno sodelovanje pri delu inštituta IRDO.
 • prisotnost na letnem srečanju članov inštituta,
 • drugo po dogovoru.

Prenehanje članstva

Članstvo preneha veljati s kršenjem norm, ki veljajo v inštitutu, z motenjem ali škodovanjem delu in aktivnostim ter ugledu inštituta.  Član lahko izstopi iz inštituta na lastno željo in sicer tako, da o tem pisno obvesti inštitut pred iztekom koledarskega leta.  V tem primeru članstvo preneha s potekom tekočega koledarskega leta. V primeru neplačevanja članarine jo je član dolžan poravnati, če ni predhodno pisno sporočil, da izstopa iz članstva

Varovanje podatkov

Inštitut se zavezuje, da bo s podatki o članih ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01 in dopolnitve) in da podatkov o članih v nobenem primeru ne bo posredoval tretji osebi.

Pristopna izjava za članstvo

Kam poslati pristopno izjavo za članstvo v inštitutu?

Vabimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete po el. pošti na naslov clani@irdo.si ali po klasični pošti na naslov: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje.

Pristopna izjava za kolektivno članstvo: 2024 PRAVNA OSEBA- DOGOVOR ZA CLANSTVO v IRDO

Pristopna izjava za individualno članstvo: 2024 PRISTOPNA IZJAVA ZA članstvo v inštitutu IRDO

Več informacij o IRDO inštitutu: 2024 IRDO predstavitev 17.1.2024 ok

Vse dodatne informacije v zvezi s članstvom so vam na voljo po el. pošti clani@irdo.si ali na GSM  031 344 883.

Veselimo se sodelovanja z vami v vzajemno korist in družbeno dobro!

Za člane

IRDO Mozaik, e-novice

Vsak mesec za člane inštituta IRDO izdajamo e-novice, združene v e-reviji IRDO Mozaik. V njej predstavljamo aktualne dogodke s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji EU in drugod, predstavljamo naše člane in druge zanimivosti. Vabimo vas k branju ogledne številke, ki jo najdete tukaj, in k oglaševanju v tej reviji.

Objave v medijih (clipping)

Že od leta 2006 naše delo in termin ‘družbena odgovornost’ preko objav v medijih redno spremlja podjetje Press Clipping d.o.o.. Zbirka objav je vsak dan nova, med njimi se najde veliko zanimivega branja o razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji – tako v medijih, kot pri podjetjih, posameznikih, ustanovah.

Zaradi zakona o avtorskih pravicah so zbirke objav v medijih na voljo le članom inštituta IRDO po dogovoru.

Srečanja članov

Člani inštituta IRDO se srečamo na različnih dogodkih, kot je npr. mednarodna znanstveno-strokovna konferenca ‘Družbena odgovornost in izzivi časa’ (spomladi), podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Horus (jeseni), redno letno srečanje članov inštituta (praviloma spomladi) in na različnih dogodkih, ki jih za člane in druge organizira inštitut IRDO skozi vse leto. Krepimo mreženje med člani, vzajemno izobraževanje kolektivnih članov, zlasti podjetij, ter izmenjavo njihov mnenj, dobrih praks in pogledov.