Uvodni nagovori // Keynote Speeches

 

 

Pozdravni nagovor predsednika Programskega odbora konference zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja, Inštitut IRDO

   

 

IS NUMBER 13 A LUCKY OR UNLUCKY ONE?

 

Yes, we are facing the number 13 with the »Hrast, A., Glavič, P., Mulej, M., ed. (2018): 13th International Scientific Conference ‘Social responsibility and current challenges 2018: Social responsibility and sustainable development in science, education and business’, 27 September 2018, Maribor, Slovenia, EU”. So what?

 

Well, it is taking place at the same time as the General Assembly of the United Nations Organization. Indirectly, mostly, and directly in some of the many presidential speeches the issue of social responsibility is being addressed there. Thus, not all of them seem to consider, or even to favour, the UN Global Compact and other globally passed documents addressing social responsibility as the humankind’s way out of the current crisis, which is a consequence of the neoliberal economic and political concepts rather than a sign of (1) everybody’s responsibility for their influence over society, (2) interdependence and (3) holistic approach.

 

Our conference is making a rich contribution to implementation of social responsibility and we hope they we do the same soon. This would make the number 13 a lucky one.

 

 

Je številka 13 srečna ali nesrečna?

Da, s 13. številko se soočamo s »Hrast, A., Glavič, P., Mulej, M., ed. (2018): 13. mednarodna znanstvena konferenca "Družbena odgovornost in trenutni izzivi 2018: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in podjetju", 27. september 2018, Maribor, Slovenija, EU ". Pa kaj?

No, poteka hkrati z Generalno skupščino Organizacije združenih narodov. Posredno, večinoma in neposredno v nekaterih od številnih predsedniških govorov se tam obravnava vprašanje družbene odgovornosti. Toda se zdi, da vsi ne upoštevajo ali celo niso naklonjeni Globalnemu dogovoru Združenih narodov in drugim globalno sprejetim dokumentom, ki obravnavajo družbeno odgovornost kot izhod človeštva iz sedanje krize, ki je posledica neoliberalnih gospodarskih in političnih konceptov in ne znak, da se uveljavlja (1) odgovornost vsakega posameznika za njihov vpliv na družbo, (2) soodvisnost in (3) celovit pristop.

Naša konferenca bogato prispeva k uresničevanju družbene odgovornosti in upamo, da bomo kmalu storili enako tudi oni. S tem bi bila številka 13 srečna.