ALI INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA ALI KONEC ČLOVEŠTVA

 

Prav zdaj poteka ZELENI TEDEN EVROPSKE UNIJE.

 

Leta 2023 smo ljudje – vsaj s konferenco OZN iz oktobra 2022 in z veliko krizami – prepoznali, da sedanja svetovna okoljska, socialna, gospodarska in politična kriza uničuje življenje na Zemlji, vključno s človeštvom. Sprejeti moramo to dejstvo in poskusiti rešiti ta katastrofalni razvoj, da bi omogočili preživetje sedanjim in prihodnjim generacijam. Nujno je ukrepanje za inovativnejšo, trajnostno in družbeno odgovorno družbo, ne samo gospodarstvo.

 

Narava zahteva, da je človeška družba inovativna, trajnostna in družbeno odgovorna ali pa izgine z Zemlje. Naše težave so večinoma rezultat pomanjkanja osebne in družbene odgovornosti ljudi.

 

Udeleženci iz 12 držav bodo na konferenci razpravljali kako opolnomočiti vse segmente našega socialno-gospodarskega okolja za podporo samo-regulatornim mehanizmom ekosistemov. Poudarki razprav bodo na naslednje teme: kiber-sistemske interakcije, ki povezujejo raziskovalce za trans-disciplinarne raziskave, trajnostno in družbeno odgovorno poročanje, navzkrižno generacijsko učenje in raziskovanje, osebe v digitalnem delovnem prostoru, študentska sekcija, družbeno odgovorni koncepti in primeri, premoščanje vrzeli v izvajanju trajnostnosti s sistemskim pristopom, zeleni prehod v izobraževanju, vključno s podnebnim izobraževanjem, participativni pristopi v izobraževanju in upravljanju skupnosti za trajnostni razvoj ter izgradnjo gospodarstva za blaginjo Slovenije. Predstavitev svetovnega gibanja z ženskami - družbenimi inovatorkami z vseh celin, ki sodelujejo v na novo ustanovljenem  Gibanju za planetarno regeneracijo - Dom za človeštvo.

 

Za ogromno opravljeno delo se zahvaljujem zlasti izr. prof. dr. Igorju Perku, direktorici IRDO mag. Aniti Hrast, dr. Darji Piciga in zasl. prof. dr. Petru Glaviču.

 

Iskreno se zahvaljujemo našim številnim partnerskim organizacijam, sofinancerju Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Uradu RS za mladino in pokroviteljem: Novi KBM d. d., Medis-M d.o.o., Prohitu d.o.o., Press Clippingu d.o.o..

 

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference in strokovnega ter raziskovalnega sveta inštituta IRDO.

 

---

 

EITHER THE INNOVATIVE SUSTAINABLE SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY OR THE END OF HUMANITY

 

Right now the EU GREEN WEEK is taking place.
 
In 2023, humans - at least with the October 2022 UN conference and many crises - recognized that the current global environmental, social, economic and political crisis is destroying life on Earth, including humanity. We must accept this fact and try to solve this catastrophic development in order to enable the survival of present and future generations. Action is necessary for a more innovative, sustainable and socially responsible society, not just the economy.

 

Nature demands that human society be either innovative, sustainable and socially responsible or disappear from the Earth. Humanity's problems are mostly the result of people's lack of personal and social responsibility.

 

Participants from 12 countries will discuss at the conference how to empower all segments of our socio-economic environment to support the self-regulatory mechanisms of ecosystems. Discussions will focus on the following topics: cyber-systemic interactions connecting researchers for trans-disciplinary research, sustainable and socially responsible reporting, cross-generational learning and research, persons in the digital workspace, student section, socially responsible concepts and examples, bridging the gap in the implementation of sustainability with a systemic approach, the green transition in education, including climate education, participatory approaches in education and community management for sustainable development and building the economy for the wellbeing of Slovenia. Introducing the global movement with women - social innovators from all continents participating in the newly founded Movement for Planetary Regeneration - Home for Humanity.

 

For the enormous work done, I would like to especially thank Assoc. prof. dr. Igor Perko, director of IRDO M.Sc. Anita Hrast, Ph.D. Darja Piciga and Prof. Emer. Dr. Peter Glavič.

 

Our sincere thanks go also to our many partner organizations, to co-financer is Ministry of Education, Office of the Republic of Slovenia for Youth, and to Sponsors: Nova KBM d. d., Medis-M d.o.o., Prohit d.o.o., Press Clipping d.o.o.

 

Emer. Prof. Dr. Matjaž Mulej, president of the program committee of the conference and of the expert and research council of the IRDO institute.