Zahvala

 

Spoštovani,

 

18. IRDO mednarodna konferenca INOVATIVNA TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2023: Opolnomočimo družbo, okolje in gospodarstvo za trajnostnost je potekala 8. in 9. junija 2023 na spletu.  Konferenca je bila tudi 3. nacionalna konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo.

 

Več kot 60 avtorjev s 30 prispevki iz več kot 10 držav je soustvarjalo to konferenco. Organizatorji smo bili IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SdSr) in Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo.

 

Podporni partnerji mednarodne konference IRDO so bili: Svetovna organizacija sistemov in kibernetike (WOSC), Mednarodna akademija za sisteme in kibernetske znanosti (IASCYS), Pau, Francija, Evropska akademija znanosti in umetnosti, Salzburg, Bertalanffyjev center za študij sistemskih znanosti (BCSSS), Mednarodna federacija za sistemske raziskave (IFSR), Center za obvladovanje tveganj in kriz (CRC), Dunaj, Avstrija, COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development, CSR Europe, Donavska University Krems, Avstrija, Home for Humanity, Francija, Združenje za kakovost in odličnost iz Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Fundacija Gallus.

 

Sofinancer je bilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad RS za mladino, sponzorji pa Nova KBM d. d. (glavni sponzor), Medis-M d.o.o. in Prohit d.o.o.. Partner spremljanja objav v medijih je bil Press Clipping d.o.o..

 

Te konference brez vseh navedenih ne bi zmogli izpeljati. Zato vsem iskrena hvala.

 

Vsekakor pa gre posebna zahvala tudi vsem sodelujočim avtorjem, recenzentom, urednikom, oblikovalcem, študentom, članom in znanstvenim ter drugim partnerjem. Iskrena hvala za vso vašo pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi te konference. Kot veste, je brez vašega sodelovanja ne bi bilo.

 

Iskrena hvala rektorju univerze red. prof. dr. Zdravku Kačiču in red. prof. dr. Deanu Korošaku za znanstveno podporo in so-organizacijo konference. Iskrena hvala vsem članom Univerze v Mariboru in članom vseh podpornih partnerjev za znanstveno, strokovno in organizacijsko podporo tej konferenci. Hvala vsem članom programskega in organizacijskega odbora konference.

 

Prisrčna hvala zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju, zasl. prof. dr. Petru Glaviču, izr. prof. dr. Igorju Perku, dr. Darji Piciga in Pobudi Zelena Integralna Slovenija za ves trud, vložen v delo pri tej konferenci.

 

Hvala Gregorju Salamonu za fotografije in Urošu Zupančiču za oblikovanje.

 

Hvala vsem sponzorjem, donatorjem in sofinancerjem te konference, vsem udeležencem in drugim za sodelovanje na naših konferencah in za vaš prispevek k so-ustvarjanju bolj zeleno usmerjenih misli, besed in dejanj vseh nas!

 

Doslej se je prejšnjih 17-tih konferenc IRDO udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Vabljeni k ogledu le-teh na https://www.irdo.si/irdo-konferenca/ in k sodelovanju na naši naslednji konferenci v letu 2024!

 

Maribor, 9. junij 2023

 

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

 

mag. Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO

 

----

 

Acknowledgment

 

Dear all,

 

The 18th IRDO International Conference INNOVATIVE SUSTAINABLE and SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2023:  Empowering Society, Environment and Economy for Sustainability has been held on 8 - 9 June 2023, online. Conference was also the 3rd IRDO & Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia National Conference. More than 60 authors with 30 papers from more than 10 countries have co-created this conference.

 

Organizers were IRDO - Institute for the Development of Social Responsibility, University of Maribor, Slovenia, Slovenian Society for Systemic Research (SdSr) and Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia.

 

Supporting partners of the IRDO International Conference were: World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC), International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), Pau, France, European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS), International Federation for Systems Research (IFSR), Center of Risk & Crises Management (CRC), Vienna, Austria, COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development, CSR Europe, Danube University Krems, Austria, Home for Humanity, France, Slovenian Association for Quality and Excellence, Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia, Association of Employers of Slovenia, Managers' Association of Slovenia, Network for Social Responsibility of Slovenia, Association Social Responsibility Academy, Gallus Foundation.

 

Co-financer was Ministry of Education, Office of the Republic of Slovenia for Youth. Sponsors were: Nova KBM d. d. (main sponsor), Medis-M d.o.o. and Prohit d.o.o.. Clipping partner was Press Clipping d.o.o..

 

We would not be able to hold this conference without all of them. So, a sincere thank you to everyone.

 

In any case, special thanks also go to all participating authors, reviewers, editors, designers, students, IRDO members and scientific and other partners. Sincere thanks for all your help in the preparation, organisation and execution of this conference. As you know, it would not have happened without your cooperation.

 

Sincere thanks to the Rector of the University in Maribor Prof. Zdravko Kačič, PhD., and to Prof. Dean Korošak , PhD., for scientific support and co-organization of the conference, to all members of the University of Maribor and members of all support partners for scientific, professional and organizational support of this conference. Thank you to all the members of the program and organizing committee of the conference too.

 

Thank you very much Prof. Emeritus Matjaž Mulej, PhD., PhD , Prof. Emeritus Peter Glavič, PhD.,  Assoc. Prof. Igor Perko, PhD., Darja Piciga, PhD., and the Integral Green Slovenia Initiative for all the effort invested in the work of this conference.

 

Thanks to Gregor Salamon for the photos and Uroš Zupančič for the design.

 

Thank you to all the sponsors, donors and co-financiers of this conference, to all participants and others for your contribution at co-creating more green-oriented thoughts, words and actions of all of us!

 

So far, more than 1,500 authors from all over the world have participated in the previous 17 IRDO conferences. You are invited to view them at https://www.irdo.si/en/irdo-conference/ and to participate in our next conference in 2024!

 

Maribor, June 9, 2023

 

With kind regards and respect,

 

Anita Hrast, MSc.,
Manager of the IRDO Institute