Poslanstvo

Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti.

Vizija

Do leta 2030 nameravamo postati v Evropi poznano in priznano jedro strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k razvoju družbene odgovornosti podjetij, organizacij, ustanov, posameznikov in vlad ter tako družbe v celoti.

Dejavnosti

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo ustanovili leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba, mediji, strokovnjaki…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati družbeno odgovorno delovanje v praksi.

V ta namen:

Organi

Inštitut ima naslednje organe:

  • Svet zavoda IRDO
  • Direktorico zavoda IRDO
  • Strokovni svet zavoda IRDO
  • Raziskovalni svet ZRC IRDO
  • Znanstveno raziskovalni center inštituta IRDO – ZRC IRDO
  • Svet članov inštituta IRDO

V okviru inštituta deluje Strokovni svet, ki skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti zavoda, vodi ga zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, sestavljajo pa ga predstavniki ustanov, podjetij, strokovnih združenj, medijev, civilne družbe ter drugi strokovnjaki. IRDO izvaja svoje razvojno-raziskovalno in znanstveno delo v posebni organizacijski enoti Znanstveno-raziskovalni center IRDO. Sodelavci inštituta IRDO objavljajo svoja dela na  konferencah v Sloveniji in v tujini ter v revijah in drugih publikacijah (v 10 letih smo nastopali v okoli 30 državah in okoli 250-krat na različnih dogodkih v Sloveniji).

Članstvo v mreži CSR Europe

CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost gospodarskih družb, ki vključuje približno 70 večnacionalnih podjetij članic in 27 nacionalnih partnerskih organizacij v 23 državah po vsej Evropi. CSR Europe deluje kot evropska platforma za podjetja in njihove interesne skupine, ki slednjim omogočajo izmenjavo in sodelovanje, da bodo skupaj z Evropo dosegli vodilni globalni položaj na področju trajne konkurenčnosti in družbene blaginje. CSR Europe si prizadeva osveščati evropska podjetja o družbeni odgovornosti tudi s pomočjo projekta  Enterprise 2020. Inštitut IRDO je avgusta 2012 postal Nacionalna partnerska organizacija v mreži CSR Europe. Člani Mreže se dvakrat letno srečujejo, glede na dogodke pa tudi pogosteje. Več: www.csreurope.org.

Članstvo v mreži Inštituta IRDO

V Evropi je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v organizacijah, ki krepijo družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost.

Člani inštituta so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki podpira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih področij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge interesne partnerje z namenom izvajanja in ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v tujini. Enkrat letno organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke inštituta in njegovih partnerjev.

Člani prispevamo k razvoju inštituta in njegovega dela, prejmemo pa tudi številne ugodnosti. Sodelujemo pri oblikovanju programa dela, na panožnih in tematskih razpravah, brezplačno dostopamo do informacij in novosti na portalu in v e-publikacijah inštituta (novice, knjige…), imamo posebne popuste pri uporabi izdelkov in storitev inštituta (izobraževanja, svetovanja, posveti, raziskave,…) ter izmenjujemo praktične izkušnje. Preko članstva inštituta v drugih organizacijah (CSR Europe…) pridobivamo znanja in povezave, ki jih samostojno ne bi zmogli. Tako krepimo svoj ugled, socialni in poslovni kapital ter prispevamo k razvoju naše lastne in skupne družbene odgovornosti.

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 140 članov ter več partnerskih organizacij. Med kolektivnimi člani smo podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in jo zato so-razvijajo.

V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno članstvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem članstvu, ter spoštujejo pravila inštituta.

Vabimo vas k sodelovanju, da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi! Za pristopno izjavo pišite na info@irdo.si, najdete pa jo tudi na tem spletnem mestu.