Projekti IRDO

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2009-…

Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij, organizacij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti in opozoriti na našo soodvisnost. Od leta 2009 dalje vsako leto objavimo razpis za različne kategorije, preko seminarjev in objav v medijih promoviramo primere dobre prakse slovenskih podjetij, organizacij in posameznikov ter jih s svetovanjem pri oblikovanju družbeno odgovornih strategij spodbujamo k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju. Arhiv nagrajenih podjetij, organizacij pri inštitutu IRDO je že prerasel v knjižnico primerov slovenske dobre prakse na področju družbene odgovornosti in je nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s tega področja. Nagrado podeljujemo v sodelovanju s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi (PRSS) in številnimi podpornimi partnerji. Več: www.horus.si

Mednarodna konferenca IRDO 2006-…

Konferenca inštituta IRDO z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti (DO).

Na njej povezujemo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujemo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih.

Dosedanje teme konference so bile naslednje: Družbena odgovornost na splošno (2006), Vloga menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih (2007), Prispevki družbene odgovornosti k dolgoročni uspešnosti vseh udeležencev na trgu (2008), Delo – most za sodelovanje: odnosi do zaposlenih in različnih starostnih generacij (2009), Narava in človek (2010), Mladi v presečišču svetovnih sprememb (2011), Inoviranje kulture za več družbene odgovornosti – kot pot iz socio-kulturne krize (2012), Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti (2013), Zdravje-osebna in/ali družbena odgovornost? (2014), Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti (2015).

Udeležba na konferencah (do 200 udeležencev vsako leto) in rast števila avtorjev prispevkov (npr. leta 2012 se je v treh dneh predstavilo več kot 90 avtorjev iz Slovenije in iz tujine) sta pokazali, da zlasti med strokovno in znanstveno javnostjo obstaja vse večji interes po tem znanju.

Zborniki, ki nastajajo ob teh konferencah, imajo trajno znanstveno-strokovno vrednost, saj omogočajo številnim bralcem prenos zbranih znanj v njihovo poslovno in drugo vsakdanjo prakso.

Mesečna revija IRDO Mozaik

Prve slovenske družbeno odgovorne novice.

Revija IRDO Mozaik je v letu 2015 prerasla meje članstva, zato je namenjena članom inštituta IRDO, simpatizerjem, podpornim partner-jem ter poslovni in širši javnosti.

Več tukaj.

AKADEMIJA 2018 – DRUŽBENA ODGOVORNOST Z MLADIMI IN ZA MLADE

Naslov projekta je »Akademija 2018 – Družbena odgovornost z mladimi in za mlade«. Akronim: »Akademija 2018«. Projekt bo trajal od 3.9.2018 do 30. 11. 2018. Namen projekta je mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo ter jih na usposabljanjih povezati s podjetji, v katerih bodo pridobljeni certifikat iz usposabljanj »Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja« lahko tudi uporabili. Na usposabljanje za certifikat bomo skupaj z 20 mladimi povabili tudi najmanj 5 podjetij. Pripravili bomo 40 ur usposabljanja s kakovostnimi predavatelji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, trajnostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrtovanja, pa tudi kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero. »Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih.« “Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe generacij brez ogrožanja možnosti naslednjih generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe”. Čeprav so gospodarski kazalci od leta 2017 spodbudnejši, še vedno zaznavamo previsoko brezposelnost med mladimi, predvsem ostaja problematičen prestop mladih iz »izobraževalnega sistema« v »zaposlitveni sistem«. S projektom »Akademija 2018« želimo prispevati h kakovostnejšemu vstopu mladih na trg dela in večletni trend spodbujanja zaposlitev in zaposlovanja mladih nadgraditi z bolj kakovostnimi oblikami dela in poslovanja. V okviru projekta bodo partnerji inštitut IRDO, Univerza v Mariboru in Štajerska gospodarska zbornica (in drugi) v letu 2018 izpeljali naslednje aktivnosti:

1. Vodenje in koordinacija projekta;
2. Priprava programa usposabljanja »Družbena odgovornost z mladimi in za mlade«;
3. Mreženja za mlade in podjetja v Mariboru;
4. Izvedba programa usposabljanja in mreženja za mlade v Mariboru;
5. Promocijske aktivnosti projekta;
6. Evalvacija dela in diseminacija rezultatov opravljenega dela.

Program mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki ga izvaja v mladinskem sektorju inštitut IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je organizacija s statusom organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS).

Naš program dela z mladimi zajema naslednje aktivnosti:
1.osveščanje (izdajanje informativnih gradiv, publikacij na temo družbene odgovornosti, zasnova kreativnih akcij in kampanj, natečajev)
2. vključevanje mladih v pripravo aktivnosti (povabilo k predlogom ob pripravi, med izvajanjem, po izvedbi, aktivna evalvacija)
2.izobraževanje in usposabljanje (organizacija konferenc in drugih dogodkov, priprava posameznih gradiv, pridobitev certifikata VDOTR za mlade, moduli izobraževanja za mladinsko delo ipd.)
3.zaposlovanje ustvarjanje podjetniških zamisli mladih in njihovih lastnih pravnih oseb, mreženje s podjetniškimi, kulturnimi in drugimi organizacijami, vzpostavljanje sodelovanj, mednarodno povezovanje)
4.svetovanje (pri iskanju zaposlitvenih možnosti, razvoju njihovega dela in študija)
5.prostovoljstvo (organizacija prostovoljnih aktivnosti, praks ipd. za mlade, krepitev aktivnega državljanstva)

Program mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki ga izvaja v mladinskem sektorju inštitut IRDO, je namenjen mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Program vsebuje naslednje podprojekte:

1. Mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2018 in 2019.
2. Pakt za mlade – Načrtujemo skupaj 8 dogodkov v različnih regijah Slovenije
3. Izobraževanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
4. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2018 in 2019.
5. Založništvo, osveščanje in mladinsko delo – vsak mesec izide elektronska revija IRDO Mozaik – Prve slovenske družbeno odgovorne novice, pri nastajanju katerih sodelujejo tudi mladi.
6. Prostovoljstvo – mladi sodelujejo pri prostovoljnem in mladinskem ter raziskovalnem delu inštituta, se medsebojno povezujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje, tudi mednarodno. Tako pomagajo pri organizaciji in izvedbi različnih projektov inštituta IRDO, pri razvojnih projektih, prijavah na razpise in predstavitvah dobrih praks v smislu kako so sami našli zaposlitev (predavanja drugim).
7. Nacionalna strategija družbene odgovornosti – sodelovanje v javni razpravi in sooblikovanju te strategije, aktivno vključevanje mladih.
8. Drugi projekti. Izpeljali bomo še več drugih manjših razvojnih projektov za mlade v sodelovanju z ustanovami in podjetji, kot so npr. okrogle mize, sodelovanje na dogodkih drugih, mreženje, povezovanje, svetovanje, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu za mlade ipd.

Model M Slovenija 2016-2018

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim (Role Model), kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno ter tako postajaš in ostajaš aktiven državljan. Namen projekta je mlade z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočiti, da bodo ustvarili svoje lastne Modele uspeha. Skozi program bodo s pomočjo praktičnih nasvetov različnih strokovnjakov in podjetnikov ter na podlagi vrednotenja lastnih kulturnih potencialov (znanje, izobrazba, veščine), socialnih potencialov (družbeno okolje, socialni sloj, družbeni status) in psihosocialnih potencialov (osebnostne značilnosti in usmeritve) oblikovali lasten karierni načrt (posameznikov poslovni ali zaposlitveni načrt) in ga s pomočjo inštituta IRDO in partnerjev tudi uresničili.

S projektom želimo:

 • povečati zaposljivost in zaposlenost mladih v starosti od 15. do vključno 29. let na trgu dela v vsaj sedmih statističnih regijah Slovenije (v podjetjih in nevladnih organizacijah ter drugod);
 • prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih (inovativno iskanje zaposlitve, ustvarjanje lastne zaposlitve preko lastne pravne osebe) s pomočjo  podjetniških mrež, regijskih gospodarskih zbornic in kariernih centrov pri univerzah v posameznih regijah ter s pomočjo mladinskega dela in sodelovanja z nevladnimi organizacijami,
 • okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc s programom usposabljanja, podelitvijo nagrad mladim za najboljše karierne in poslovne načrte ter s povezovanjem mladih s podjetniki in nevladniki in promocijo le-tega,
 • usposobiti regijske organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial, tudi s pomočjo Train the trainer programa zanje.

Več tukaj.

Model M – MARIBOR – EVROPSKA PRESTOLNICA MLADIH 2013 /2012-2013

Na razpis MB EPM 2012 smo leta 2012 prijavili projekt »MODEL M« – Pilotni model kariernega usposabljanja in svetovanja za večjo zaposljivost mladih in bili uspešni. Namen projekta je bil pripraviti Model za izdelavo lastnega kariernega načrta (ali kot individualnega poslovnega ali individualnega zaposlitvenega načrta) s pomočjo praktičnih nasvetov različnih strokovnjakov ter na podlagi vrednotenja lastnih kulturnih potencialov (znanje, izobrazba, veščine), socialnih potencialov (družbeno okolje, socialni sloj, družbeni status) in psihosocialnih (osebnostne značilnosti in usmeritve) potencialov. Cilj projekta je bil opolnomočiti posameznika za samostojno iskanje lastnih poslovnih priložnosti ali kompetentno ponujanje lastnega znanja in izobrazbe na trgu dela.  Na ta način smo želeli pripevati k izboljšanju zaposljivosti in zaposlenosti mladih ter spodbujati njihovo inovativnost in podjetništvo. Projekt se je začel septembra 2012 in je trajal vse do konca leta 2013 v okviru projekta – Maribor, Evropska prestolnica mladih 2013. V okviru projekta je sodelovalo 24 prostovoljcev (strokovnjakov, podjetnikov, nevladnikov) ter zaposleni in člani inštituta IRDO. Izobraževanje je uspešno zaključilo 26 mladih v starosti 24. do 30. let v regiji Podravje. Pridobili so znanja s področja podjetništva in krepitve lastnih kompetenc. Izobraževali so se o tem, kako inovativno iskati na trgu zaposlitev, kako ustanoviti svojo profitno ali neprofitno organizacijo. V času izobraževanja je nastalo eno novo društvo, eno novo podjetje. Po zaključku izobraževanja se je zaposlilo 6 ljudi, še nekaj novih zaposlitev oz. ustanovljenih podjetij, organizacij pa pričakujemo v letu 2014. 

Chance4Change / 2010-2013

V letu 2013 smo uspešno zaključili 3-letni projekt, sofinanciran v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007 – 2013: »Chance4Change: Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja«, nosilec Mariborska razvojna agencija, skupaj 8 partnerjev v projektu, 3-letni projekt, vodja MRA (mag. Amna Potočnik), IRDO partner, zaključen je bil septembra 2013. Več tukaj.

 

 

Dovolj celovit model merjenja dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih / 2009-2012

Temeljni raziskovalni projekt, partnerja EPF UM in IRDO, 3-letni projekt pri ARRS – od l. 2009 do l. 2012, raziskava februar, marec 2011. Vodja zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, RS ZRC IRDO, projekt zaključen maja 2012. Oglejte si poročilo o raziskavi na povezavi.

Razvoj modelov formalnega in neformalnega izobraževanja za poklic mladinski delavec za vključevanje v programe organizacij (MDNFI) / 2009-2012

16 konzorcijskih partnerjev, 3-letni projekt pri MŠŠ (ESS), od l. 2009 do l. 2012, vodja dr. Andrej Fištravec, ZRC IRDO. Projekt je bil zaključen avgusta 2012. Več tukaj. 

»SUSTAINABLE VOLUNTEERING FOR YOUR CURRICULUM VITAE«, Grundtvig učno partnerstvo /2012-2013

Aktivno smo sodelovali v Grundtvig učnem partnerstvu v okviru projekta “SUSTAINABLE VOLUNTEERING FOR YOUR CURRICULUM VITAE”, katerega cilj je bil z izmenjavo izkušenj in dobrih praks med petimi mednarodnimi projektnimi partnerji krepiti prostovoljstvo brezposelnih odraslih v sektorju zelenega gospodarstva. Projekt je trajal od marca 2012 do julija 2013 in prispeval k učenju o okolju prijaznih tehnologijah, potrebnih za vstop v dejavnost zelenega sektorja, in k pridobivanju podjetniških kompetenc za izvajanje različnih poslovnih pobud. Junija 2013 smo v Mariboru pri IRDO gostili več kot 20 prostovoljcev iz 5 evropskih držav v okviru tega projekta, ki se je julija 2013 tudi uradno zaključil. Več tukaj. 

 

 

CITY VOLUNTEERS / 2012-2013

Operacijo je delno financiral ESRR iz instrumenta za predpristopno pomoč v okviru OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013. IRDO je bil zunanji izvajalec (poslovodeči partner MOM). Za Univerzo v Mariboru smo v letu 2012 pripravili analizo stanja ter strategijo razvoja za 5 let na projektnem področju Podravske in Osrednjeslovenske regije ter Medžimurske in Varaždinske županije, ter izvedli dve multimedijski konferenci (2011-2012).

 

 

TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu /2012-2013

V sodelovanju z Mestno občino Maribor smo za projekt TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu izpeljali več aktivnosti, kot so:  podpora pri pripravi zaključnega poročila (opis doseganja ciljev, aktivnosti informiranja, neposrednih učinkov, doseženi finančni cilji) opis zagotavljanja trajnosti projekta, opis prispevka k enakosti možnosti, pregled in priprava pregleda doseženih kazalnikov (poročilo o doseženih rezultatih), podpora pri evaluaciji kvantitativnih rezultatov projekta.

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25×25 / 2012-2013

V letu 2012 smo postali člani vsebinske mreže na področju zdravja, ki jo vodi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. To je v začetku decembra 2012 ustanovilo nacionalno mrežo nevladnih organizacij (NVO) s področja javnega zdravja 25×25 (kratko ime: Mreža NVO 25×25). Del imena 25×25 nam sporoča namen Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, da skupaj z drugimi NVO s področja zdravja in ostalimi deležniki v Sloveniji pripomore k uresničitvi cilja resolucije 66. generalne skupščine OZN (19.9.2011), da se umrljivost kot posledica kroničnih nenalezljivih bolezni do leta 2025 zniža za 25%, kar je postal tudi cilj WHO, World Health Organisation. Projekt Mreže NVO 25×25 omogoča oblikovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti v zdravju. Pripomogel bo k zagotovitvi podpornega okolja za vse slovenske nevladne organizacije, delujoče na področju javnega zdravja oziroma h krepitvi vloge in pomena NVO sektorja na področju zdravja v Sloveniji.

»DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI za starejše v Mariboru« / 2011-2013

Skupaj z Mestno občino Maribor in Zavodom za zaposlovanje Maribor smo v okviru razpisa »Priložnost zame« pridobili sredstva, s pomočjo katerih smo razvili koncept neinstitucionalne skrbi za starejše v Mariboru. Projekt je trajal od decembra 2011 do maja 2013, ko je začel delovati samostojno v okviru društva TOTI DCA Maribor in sicer kot prvi tovrstni center v Mariboru. Mestna občina Maribor in Zavod RS za zaposlovanje st za ta projekt sofinancirala zaposlitev in materialne stroške v okviru programa »Priložnost zame« in sofinanciranje obeh inštitucij za projekt Dnevni center aktivnosti za starejše Maribor (vodja Marjan Holc).

Društvo TOTI DCA Maribor je medgeneracijski center aktivnosti, namenjen starejšim in vsem drugim ljudem, ki so aktivni in si želijo prebijati osamo in izključenost iz urbanega življenja ter so pripravljeni pomagati sebi in drugim.V svojih prostorih ponujajo možnost druženja ob kavici ali čaju, klepetanje s prijatelji, prebiranje časopisov, igranje družabnih iger in pa vključevanje v različne programe od joge, telovadbe,  tečajev tujih jezikov, računalništva, svetovanja…Vabijo prostovoljce vseh starostnih skupin za izvedbo izobraževalnih tečajev (tuji jeziki, računalništvo, zgodovina…), druženja s starejšimi in za pomoč starejšim.

Poslovna intuicija / 2012-2013

Inštitut IRDO je v okviru projekta IRDO Intuicija v sodelovanju z InCo gibanjem razvil in v praksi preveril model poslovnega odločanja z uporabo intuicije. Gre za drugačen, inovativen in bolj celosten pristop k odločanju. Ponuja sodoben pristop k iskanju sistemskih rešitev, ki vključuje poleg razumskega, tudi intuitivno odločanje. Poslovni model temelji na Scharmerjevi teoriji U in Korthagnovem čubulnem modelu osebnostnih ravni. Pri reševanju poslovnih problemov postavlja v ospredje obravnave medsebojne odnose. Pozornost posameznika usmerja iz okolice navznoter in spodbuja izkoriščanje naših notranjih potencialov. V letu 2012 je bila izvedena raziskava uporabe intuicije v poslovni praksi. V 10-tih slovenskih podjetjih različnih velikosti, dejavnosti in organiziranosti je bila izvedena študija primera. Rezultati študije so pokazali, da so se podjetja skozi reševanje praktičnih problemov največkrat dotikala področij izboljševanja medsebojnih odnosov, komunikacije in motivacije. Raziskava je potrdila, da se intuicija pri poslovnem odločanju pogosto uporablja, največkrat na strateški ravni. Podjetja se zavedajo pomena uporabe intuicije. V zadnjem času je zaznati veliko zanimanje za to temo. Odgovor ponuja model poslovnega odločanja z intuicijo. V sodelovanju z uspešnimi slovenskimi podjetji smo model preverili in potrdili tudi v praksi. Model je udeležencem študije pomagal prepoznati in ozavestiti uporabo intuicije v procesu odločanja. Prišli so do spoznanja, da je potrebno pri iskanju poslovnih rešitev izhajati iz sebe. Znanje, izkušnje in intuicija so pomemben vir informacij za odločanje. Za celovito odločanje potrebujemo vse, pravzaprav njihovo ravnovesje. Le-tako bodo naše odločitve bolj celostne in ravnanje bolj družbeno odgovorno. V letih 2012-2013 je IRDO sodeloval s članicami inštituta, ki so na podjetniškem področju razvijale poslovno intuicijo in jo nameravajo v letu 2014 razviti kot samostojno dejavnost. V sodelovanju s članicami inštituta IRDO smo za Mariborsko razvojno agencijo izpeljali dve delavnici »Strateška in tržna usmeritev podjetnika: Kako prodati inovativno idejo na trgu?« (19. 3. 2013) in »Ključ do kupcev: Moč informacij s trga« (28. 3. 2013) v okviru operacije „Podjetno v svet podjetništva 2013“.

CSI EU – Trajnostni razvoj podjetij v Evropi – seznanjanje in usposabljanje, podizvajalci projekta / 2012

Univerza v Mariboru je skupaj z osmimi drugimi partnerskimi organizacijami iz držav članic Evropske unije sodelovala v projektu CSI EU – Trajnostni razvoj podjetij v Evropi – seznanjanje in usposabljanje (2010–2012), ki ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme, LLP). Strokovnjaki inštituta IRDO smo bili strokovni podizvajalci v projektu. Poglavitni cilj projekta CSI EU je izboljšanje implementacije družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) in jih na osnovi ponujene podpore ter praktičnih nasvetov, ki omogočajo izvajanje standarda ISO 26000, spodbuditi, da vključijo družbeno odgovornost v njihovo poslovno prakso. Najpomembnejši produkt projekta je bila spletna učna platforma z gradivom za študij, samoocenjevanje in samoizobraževanje. Platforma ne služi le namenu povečanja zavedanja o družbeni odgovornosti in spodbujanju izvajanja standarda ISO 26000, ampak služi tudi kot prostor za izmenjavo idej, izkušenj in dobrih praks. Učno platformo CSI EU je med trajanjem projekta testiralo petindvajset MSP iz držav članic konzorcija, med njimi tudi tri slovenska podjetja: Bijol d.o.o, IOS d.o.o. in Solcell d.o.o. Podjetja, ki so sodelovala pri testiranju, so platformo ocenila kot koristno, dobro zasnovano in funkcionalno orodje za spoznavanje in uvajanje konceptov družbene odgovornosti. Učna platforma je prosto dostopna vsem zainteresiranim na naslovu www.csieu.uni-mb.si tudi po koncu trajanja projekta. 

ECQA Vodja za družbeno odgovornost (ECQA Certified Social Responsibility Manager) / 2012

Kot predavatelji in pripravljalci strokovnih vsebin sodelujemo pri oblikovanju in izvedbi številnih slovenskih in mednarodnih projektov, npr. za pridobitev mednarodnih certifikatov s področja družbene odgovornosti, kot je ECQA Vodja za družbeno odgovornost (ECQA Certified Social Responsibility Manager). Sodelovali smo kot predavatelji na več seminarjih in z možnostmi  opravljanja izpitov, kjer so lahko tudi naši člani pridobili certifikat znotraj okvira ECQA (European Certification and Qualification Association). Certifikat je veljaven povsod po Evropi. Izobraževanje je bilo namenjeno vodjem, managerjem, vladnim in nevladnim organizacijam ter drugim telesom odločanja, skupnosti v splošnem ter študentom. Organizatorji izobraževanja v okviru projekta SOCIRES so bili Slovenski inštitut za standardizacijo v sodelovanju s Sekcijo za kakovost in inovativnost ter s Fakulteto za organizacijske študije in podjetjem BICERO d.o.o.. Več tukaj.

Projekt »CSR – Code to Smart Reality for SMEs« / 2006-2007

Namen projekta je bila vzpostavitev podpornega okolja za večjo ozaveščenost o pomenu družbene odgovornosti med podjetji in drugimi javnostmi.  Inštitut IRDO je od maja 2006 do oktobra 2007 sodeloval z Gospodarsko zbornico Slovenije – Območno zbornico Maribor pri projektu »CSR – Code to Smart Reality for SMEs«. V okviru projekta so potekale različne aktivnosti, člani inštituta IRDO pa smo s svojim strokovnim delom sodelovali na več področjih. V aktivnosti projekta so bila vključena predvsem mala in srednje velika podjetja iz vse Slovenije, podjetniški svetovalci in ostale institucije. Rezultati projekta so bili:

 1. Oblikovan osnutek Kodeksa družbeno odgovornega ravnanja MSP-jev v Sloveniji – priprava in predstavitev v podpornem okolju.
 2. Vzpostavitev Informacijskega centra o DOP, ki je dosegljiv MSP-jem in drugim deležnikom (informacije, dobre prakse, DOP orodja…) ter DOP svetovalni servis.
 3. Izmenjava dobre prakse (mednarodna delavnica o DOP, izmenjava izkušenj med britanskimi in slovenskimi MSP-ji; priročnik s primeri dobre prakse DOP; DOP nagrada v Sloveniji in prepoznavanje najbolj družbeno odgovornih MSP-jev, študijski obisk v Veliki Britaniji).
 4. Razvoj in izvedba programa usposabljanja za svetovalce MSP-jem o DOP (24 svetovalcev usposobljenih in vključenih 29 malih in srednje velikih podjetij v proces usposabljanja in svetovanja).
 5. Oblikovanje predstavitvenih gradiv in grafične podobe za DOP v Sloveniji, izvedba promocije projekta (strokovni in predstavitveni članki o DOP v Sloveniji, natisnjena DOP informacijska kartica, izvedba zaključne konference, itd.)

Inštitut IRDO je kot strokovni izvajalec aktivno sodeloval z Gospodarsko zbornico Slovenije – Območno zbornico Maribor pri projektu »CSR – Code to Smart Reality for SMEs« in sodeloval pri pripravi naslednjih podprojektov:

 • informativne delavnice po območnih enotah GZS,
 • usposabljanje o družbeni odgovornosti za podjetniške svetovalce,
 • spletno stran kot informacijski center z informacijami o družbeni odgovornosti,
 • prenos dobrih praks (mednarodna delavnica in študijska pot v Veliko Britanijo za podjetja ter podjetniške svetovalce),
 • priročnik s primeri dobre prakse “Uvajanje družbene odgovornosti v poslovno prakso malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji”,
 • zaključno konferenco projekta
 • ter informirali slovensko javnost o družbeni odgovornosti.