Strokovnjaki za strateško upravljanje trajnostnosti in družbene odgovornosti so ključni v podjetjih

Področje trajnostnosti in družbene odgovornosti v organizacijah zahteva dobro upravljanje in poznavanje zelenih in drugih kompetenc, pri tem pa so usposobljeni strateški upravljalci ključnega pomena.

(Ljubljana, 23. junij 2023) Danes dopoldne so v prostorih Telekoma Slovenije v Ljubljani podelili tri nove IRDO certifikate Strateg oz. strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, skupaj jih imamo sedaj v Sloveniji že 26. Certifikate so prejeli naslednji udeleženci usposabljanja v okviru 5. generacije imetnikov teh certifikatov: Kristina Žgur iz EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Edita Gošnik iz ERC d.o.o. in Metka Zabret iz Telekoma Slovenije, d.d.. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja in se s tem zavezala k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami. Vpis za 6. generacijo imetnikov IRDO certifikata na področju strateškega upravljanja trajnostnosti v podjetjih in drugih organizacijah že poteka, prijave pa organizator (IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti) zbira do 15. septembra 2023, ko se dvomesečno usposabljanje tudi prične.

     

Zbrane udeležence je pozdravil gostitelj Teodor Prosen, vodja trajnostnega poslovanja in poslovne odličnosti v Telekomu Slovenije, ki je ob tem poudaril, da so »načela trajnostnega poslovanja pomemben sestavni del poslovnih procesov Telekoma Slovenije in družb v Skupini Telekom Slovenije, ustvarjanje trajnostne prihodnosti pa sodi med naše ključne strateške usmeritve. Pri tem je izjemno pomembna uravnoteženost vseh vidikov trajnostnosti – družbenega, okoljskega in ekonomsko upravljavskega v celotnem našem delovanju. Zavezanost in spodbujanje vodstva, zavedanje in angažiranost zaposlenih ter učinkovito upravljanje so seveda ključni, vse to pa zahteva tudi ustrezno stopnjo znanja. Naši strateški cilji, bistveni trajnostni vidiki in teme so povezani in odražajo naravnanost Skupine Telekom Slovenije k ustvarjanju trajnostne prihodnosti, ki združuje prednosti digitalnega in zelenega prehoda. S sodobno infrastrukturo in s storitvami podpiramo razvoj Slovenije v digitalno družbo in vključujemo vse ključne deležnike. O upravljanju vplivov in aktivnostih že od leta 2009 poročamo v integriranem in po standardih GRI pripravljenem letnem poročilu.«

Udeleženci so si ogledali še dobro prakso Telekoma Slovenije ter se seznanili s postopki izračuna ogljičnega odtisa in aktualnimi novostmi za podjetja na EU in slovenski ravni. Naslednje usposabljanje za pridobitev certifikata Strateg/Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj bo septembra 2023, več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO.

   

Da pridobijo certifikat Strateg oz. Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, morajo posamezniki v okviru sedmih modulov usposabljanja pri inštitutu IRDO spoznati kako analizirati in postaviti temelje strateškega pristopa k trajnostnemu upravljanju, kako aktivirati trajnostno upravljanje v praksi, kako določiti fokus trajnostnega upravljanja z orodjem matrike bistvenosti oz. pomembnosti. Udeleženci se na usposabljanju seznanijo še z različnimi standardi, kot so GRI, ESRS in drugi poročevalski okvirji za poročanje. Ugotovijo, kako lahko za uspešno delo uporabljajo različne načine merjenja družbenih in okoljskih učinkov, kaj pomeni zunanja presoja in kako se primerjati z drugimi na tem področju (benchmarking). Spoznajo še participativne prakse v komunikaciji z deležniki in se na zaključni podelitvi certifikatov mrežijo z drugimi imetniki IRDO certifikatov, ki jih je sedaj v Sloveniji že skoraj 300 (1. in 2. stopnja usposabljanja pri IRDO). Takšna mreženja jim koristijo, saj lahko s pomočjo sebi podobnih strokovnjakov hitreje rešujejo dileme v praksi, teh pa je zaradi naglo spreminjajoče se zakonodaje zadnjih nekaj let na tem področju res veliko.

Razvoj evropskega okvira kompetenc za trajnostnost je eden od političnih ukrepov, določenih v Evropskem zelenem dogovoru kot katalizator za spodbujanje učenja o okoljski trajnosti v Evropski uniji. GreenComp opredeljuje nabor trajnostnih kompetenc, ki jih je treba vključiti v izobraževalne programe, da bi posameznikom pomagali razviti znanje, spretnosti in odnose, ki spodbujajo načine razmišljanja, načrtovanja in delovanja z empatijo, odgovornostjo in skrbjo za naš planet in javno zdravje. GreenComp obsega štiri medsebojno povezana področja kompetenc: “utelešenje vrednot trajnostnosti”, “sprejemanje kompleksnosti v trajnostnosti”, “predvidevanje trajnostne prihodnosti” in “delovanje za trajnostnost”. Vsako področje obsega tri kompetence, ki so med seboj povezane in enako pomembne. GreenComp je zasnovan kot nepredpisujoča referenca za učne sheme, ki spodbujajo trajnostnost kot kompetenco. Vse te kompetence pa morajo poznati tudi v organizacijah in podjetjih, če želijo uspešno upravljati področje trajnostnosti in družbene odgovornosti. Zato mnogi intenzivno usposabljajo vodje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki imajo tudi pristojnosti strateškega upravljanja področja in so ključni kader v podjetjih, pogosto tik pod vrhnjim menedžmentom.

 

O usposabljanju so povedali:

»Širok spekter znanj in kontekst trajnostnosti, ki sem ga pridobila na izobraževanju, mi bo pomagal razumeti in nadgrajevati procese vpeljevanja trajnostnosti v poslovanje. Vesela sem, da Telekom Slovenije načrtno vlaga v znanje zaposlenih ter spodbuja nenehno izobraževanje in nadgrajevanje znanj. Znanje je pomembna investicija, hkrati pa tudi s tem podjetje izkazuje velik pomen trajnostnosti, ki jo vgrajuje v vse svoje poslovne procese,« Metka Zabret, strokovna sodelavka v Korporativnem komuniciranju Telekoma Slovenije, d. d.

»Odgovorna izterjava, odgovornost do družbe, varstvo okolja in finančna trajnost, so 4 stebri, na katerih v EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., gradimo svojo trajnostno strategijo. V EOS KSI smo usmerjeni v spodbujanje družbeno odgovornega delovanja, pri čemer igra vodstvo ključno vlogo. Veseli me, da lahko delam v kolektivu, kjer je družbeno odgovorna zavest na tako visoki ravni. Verjamem, da bom z znanjem, pridobljenim v okviru certifikata Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, dodajala koščke v mozaiku bolj trajnostnega sveta in boljšega jutri za vse nas,« Kristina Žgur, dipl. mkt., marketing, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

»IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti s svojim poslanstvom odpira pomembne teme za obstoj našega planeta, kot sta družbena in trajnostna odgovornost, hkrati pa celovito in strokovno podaja zbir pomembnih informacij, ki jih podjetja in tudi posamezniki nujno potrebujejo, vendar ne vedo, kje jih najti na enem mestu. Izobraževanje bi priporočala vsakemu podjetju, ki želi pridobiti dodatna znanja in kompetence na področju družbene, ekonomske in okoljske odgovornosti, saj to za podjetje ter zaposlene in vse deležnike v njegovi vrednosti verigi predstavlja izjemno dodano vrednost,« Edita Gošnik, vodja projektov, ERC d.o.o.#

Priloga: Razširjene izjave udeležencev usposabljanja.

2023 IRDO – SPM_ Strategi za DO in TR so pomemben kader v podjetjih_23 6 2023

2023 IRDO – 5. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 23.6.2023 

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm 031 344 883; anita.hrast@irdo.si

Simona Roškar, mag. posl. ved, gsm 051 352 150; simona@dobicekznamenom.si