Zaposlimo mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta: “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih”

Objavljamo prosto delovno mesto za zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

 

Spoštovani,

Z veseljem vam sporočamo, da je bil inštitut IRDO izbran kot eden izmed prijaviteljev na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«. V ta namen objavljamo javni razpis za prosto delovno mesto mladinskega delavca – vodje projekta o prekarnosti mladih pri IRDO inštitutu.

INŠTITUT IRDO objavlja prosto delovno mesto za zaposlitev mladinskega delavca (m/ž) – vodjo pilotnega projekta na področju prekarnosti mladih oz. več mladinskih delavcev glede na zahteve javnega razpisa in projektno dokumentacijo.

IRDO bo kot izbrani prijavitelj za potrebe izvajanja aktivnosti pilotnega projekta za čas izvajanja, od dne 1. 6. 2024 do dne 31. 12. 2026 (obdobje upravičenosti stroškov) zaposlil enega mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta za polni ali krajši delovni čas od polnega ali več mladinskih delavcev – vodij pilotnega projekta za krajši delovni čas od polnega, pri čemer seštevek deležev delovnega časa ne sme presegati polnega delovnega časa enega mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta.

V primeru nižjega deleža zaposlitve mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na projektu (manj kot 100%), mora mladinski delavec, ki je na projektu zaposlen za krajši delovni čas od polnega (ali več njih), izpolniti vse projektne obveznosti po prijavnici (kot so npr. projektne aktivnosti, kazalnika) in pogodbene obveznosti do ministrstva v rokih in časovnih okvirih, ki so določeni na ravni javnega razpisa in s pogodbo o sofinanciranju.

Foto: Tim Cic (YAFE Maribor projekt)

Dela in naloge mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta

Inštitut IRDO bo kot izbrani prijavitelj s posameznim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi, na osnovi katere bo izbrani kandidat (ali več le-teh) opravljal dela in naloge, ključne za izvajanje in vodenje pilotnega projekta.

Skladno z 2.4.2 točko besedila javnega razpisa mladinski delavec – vodja pilotnega projekta opravlja naslednja dela in naloge na projektu:

 • strokovno in samostojno pripravi in izvaja program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti,
 • mladim nudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo,
 • strokovno in samostojno vodi, usmerja ter koordinira celotno operacijo,
 • načrtuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije,
 • spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev,
 • sodeluje s ključnimi deležniki,
 • finančno in vsebinsko spremlja in poroča o izvajanju operacije,
 • pripravlja zahtevke za izplačilo in poročila o izvajanju operacije,
 • poroča o rezultatih projekta,
 • predstavlja operacijo strokovni in širši javnosti,
 • sodeluje z ministrstvom,
 • izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.

Mladinski delavec – vodja pilotnega projekta lahko opravlja le dela in naloge, ki so neposredno povezana s projektom. Drugih nalog v okviru svoje zaposlitve na projektu ne sme opravljati.

Pogoj za zaposlitev

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta DD – dostojno delo (vodilni partner Zavod Nefiks).

Mladinski delavec mora usposabljanje uspešno opraviti najpozneje v treh mesecih od dneva zaposlitve na operaciji. Konzorcij partnerjev projekta DD – dostojno delo prva usposabljanja načrtuje v mesecu juniju, juliju in avgustu, in sicer predvidoma od 26. 6. do 28. 6. 2024, od 10. do 12. 7. 2024 in v drugi polovici avgusta. Več informacij prejmete naknadno.

Dodatni pogoji:
 • stopnja izobrazbe – najmanj VI. stopnja izobrazbe katerekoli smeri,
 • znanja s področja vodenja projektov,
 • znanja s področja dela z mladimi,
 • znanja slovenskega in angleškega jezika,
 • najmanj polnoletnost,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • sposobnost empatičnosti, analitičnega razmišljanja, sinteze znanj in spoznanj, povezovanja različnih skupin deležnikov, vodenja sestankov, razvoja in izvedbe projektov, doslednost, natančnost, vestnost in zanesljivost pri delu,
 • pri zaposlovanju spodbujamo enake možnosti moških in žensk ter ne dovolimo vsakršne diskriminacije glede na spol, invalidnost, narodnost, itd.

Pri javnem razpisu »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« gre za projektno delovno mesto »mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, torej za projektno zaposlitev za določen čas, za čas do zaključka trajanja projekta. Delovno mesto je skladno z drugimi opredelitvami zaposlitve iz javnega razpisa.

 Kandidat mora ob prijavi predložiti:
 • motivacijsko pismo oz. kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih), zakaj bi želel biti zaposlen na tem delovnem mestu;
 • kratek življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov, ki naj ne presega dveh A4 strani, lahko je pripravljen tudi v obliki Europass
 • kontaktne podatke (ime in priimek, e-naslov, telefon…)

Zaposlitev bo sklenjena za določen čas, in sicer od 1.6.2024 do 31.12.2026, za čas trajanja projekta za polni ali krajši delovni čas.

INŠTITUT IRDO nudi vzpodbudno in sproščeno delovno okolje, številne možnosti dodatnega izobraževanja in mreženja ter veliko praktičnih izkušenj, ki bodo izbranemu kandidatu pomagale pri nadaljnjem kariernem razvoju.

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@irdo.si s pripisom »Prijava na prosto delovno mesto MD – Ime Priimek«.

Rok za prijavo je 25. 5. 2024. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo na voljo po e-pošti info@irdo.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni po odločitvi o izboru.

Vir sofinanciranja zaposlitve: Naložbo sofinancira Evropska unija.

O  javnem razpisu »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dne 10. novembra 2023 objavilo javni razpis Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih. Namen javnega razpisa je povečati varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela.

Cilj je usposobiti in opolnomočiti mlade in mladinske delavce o problematiki prekarnosti preko vzpostavljenega podpornega okolja v mladinskem sektorju. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Na sklopu A javnega razpisa je kot nacionalni projekt izbran projekt »DD – dostojno delo« poslovodečega konzorcijskega partnerja Zavoda NEFIKS – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja v skupni vrednosti 742.309,90 evra, od tega 393.424,24 evra za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 348.885,66 evra za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Na sklopu B javnega razpisa je skupaj izbranih 49 pilotnih projektov v skupni vrednosti 4.265.959,60 evra, od tega 27 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v skupni vrednosti 2.350.630,80 evra in 22 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija v skupni vrednosti 1.915.328,80 evra.

V času izvajanja operacij, ki bodo potekala med leti 2024 in 2026, bo v usposabljanja s področja prekarnosti skupaj vključenih 400 mladinskih delavcev in najmanj 7.870 mladih iz vse Slovenije.

Več: Podrobni rezultati razpisa.

Za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je odobrenih 22 projektov, eden izmed njih je projekt inštituta IRDO z naslovom » Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt«. V okviru SKLOPA B – Pilotni projekti na lokalni ravni, bo inštitut IRDO na območju  Kohezijske regije Zahodna Slovenija  izvajal aktivnosti v času od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2026.

Ciljna skupina projekta: mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let.

 Glavne aktivnosti posameznega projekta:

 • priprava in izvajanje programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti;
 • svetovalna pomoč in podpora mladim; ter
 • podporne aktivnosti operacije (promocija, evalvacije programa usposabljanja, sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, ipd).

Obdobje izvajanja posameznega projekta: od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2026.

Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.siPrisrčno dobrodošli!

KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ima 20-letno tradicijo razvoja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji. Je vodilna slovenska organizacija za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij, nevladnih organizacij in ustanov. Je nacionalna partnerska organizacija največje evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe. Podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Horus (www.horus.si), Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj – ADRASTOS (www.adrastos.si), organizira mednarodne konference na temo družbene odgovornosti (www.irdo.si) ter usposablja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj tako podjetnike, kot strokovnjake, mlade in druge. Je raziskovalna in prostovoljska organizacija ter organizacija v javnem interesu na področju mladih.

K družbeni odgovornosti lahko pomembno prispevate tudi vi, zato sodelujte z nami, postanite naši člani!

KONTAKT:

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si; 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje, gsm 031 344 883