Zahvala

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti deluje že trinajst let. Ob začetku našega delovanja zanimanja za družbeno odgovornost kot koncept v slovenski javnosti še ni bilo veliko. Skoraj deset let je minilo, da je postal ta koncept zanimiv tako podjetjem, kot drugim sektorjem. Zlasti podjetja ugotavljajo, da jim prinaša več koristi – od večje motivacije zaposlenih za delo in s tem večje učinkovitosti, do dobičkonosnosti, zmanjšanja fluktuacije in absentizma zaposlenih, boljših odnosov z dobavitelji in lokalno skupnostjo, prihrankov pri stroških za energijo, manj onesnaženega okolja in več ugleda v splošni javnosti.

 

Slovenska podjetja se zlasti na pobudo mednarodnega okolja vse bolj odločajo za družbeno odgovornost in vpeljavo strategije na tem področju v podjetju. Z letom 2017 bodo velika podjetja morala poročati tudi o nefinančnih vidikih poslovanja, kar lahko najbolje naredijo z vpeljavo strategije družbene odgovornosti v svoje poslovanje, na podlagi katere – in izvajanja le-te - lahko potem pripravijo tudi učinkovito letno poročilo. Vse to pa dokazuje, da z družbeno odgovornostjo prispevamo k trajnostnemu razvoju in s tem k dodani vrednosti podjetij, družbe in k ohranjanju narave.

 

Vabimo podjetja, da se prijavijo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017 najkasneje do 19. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene predvidoma decembra 2017. S tem bodo pridobili dodaten vpogled v obstoječo strategijo podjetja, ki jo bodo s pridobljenim znanjem na razpisu lahko še nadgradili.

 

Že 12. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2017 dokazuje, da se z vztrajnostjo lahko spreminjajo družbene vrednote, s tem pa kultura, naše navade in dejanja.

 

Zato iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri razvoju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji in v svetu.

Hvala vsem, ki ste pomagali pri nastanku in izvedbi te konference – vsem avtorjem, udeležencem, sponzorjem in sofinancerjem, članom odborov, produkcijski ekipi in prostovoljcem ter mnogim drugim.

 

Brez vas te konference ne bi bilo, zato hvala, da sodelujete z nami.

 

S spoštovanjem,

 

mag. Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO

 

 

Acknowledgements

 

SIRDO – Institute for the Development of Social Responsibility has been working for 13 years already. When we started, the interest in social responsibility concept was not big enough in Slovenia. Almost ten years passed before this concept (SR) became interesting to companies and other organizations and sectors. Especially companies find that the SR concept generates several benefits – the larger work motivation of employees, hence a bigger efficiency, profitability, smaller fluctuation and absenteeism of employees, better supplier and local community relations, saving in energy costs, less destroyed environment, and more reputation in the general public.

 

Slovene organizations, especially due to international initiatives, decide more and more for SR and introduction of a SR strategy in the organization. Starting in 2017, big companies will have to report on non-financial aspect of their business; they can do this best, if they introduce the SR strategy in their business practice as the basis for their efficient yearly report. All these facts prove that with SR one contributes to the sustainable development and hence to the added value of the organizations, society and preservation of nature.

 

We are inviting organizations, especially companies, to apply for the Slovenia SR award HORUS 2017 until 19 October 2017 at latest. Awards will be handed in December 2017 (foreseen). Recipients will thus gain an additional insight in their existing organizational strategy, which they will be able to build up due to using the gained new knowledge.

 

The already 12th IRDO conference 'Social responsibility and current challenges' proves that persistence helps us to change the social values, and so our culture, habits and actions.

 

Therefore we cordially thank to all of you who have contributed to SR and sustainability development in Slovenia and elsewhere in any way.

 

We thank to all, who have helped in making this conference surface and take place – to all authors, participants, sponsors and co-financers, boards’ members, production team, to volunteers and many others.

 

The conference would not exist without you; therefore we thank you for your cooperation with us.

 

Respectfully,

 

M.S. Anita Hrast,
Institute IRDO, manager