Zahvala

 

Spoštovani,

 

V desetih letih našega dela je mednarodna konferenca IRDO pokazala, da zmoremo zbrati veliko znanstvenih vidikov in strokovnega znanja ter dobrih praks. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo avtorjem prispevkov na vseh dosedanjih desetih IRDO konferencah, da ste skupaj z nami soustvarjali te pomembne strokovne in znanstvene vsebine. Brez vas teh konferenc ne bi bilo.

 

Iskrena hvala vsem udeležencem dosedanjih konferenc, da ste prisluhnili našim vsebinam in jih uveljavljali v svoji zasebni in poslovni praksi.

Hvala vsem so-izvajalcem in partnerjem, ki ste kakorkoli so-ustvarjali vsako izmed desetih konferenc. Zagotovo ne bi bile tako uspešne in lepe, če ne bi bilo vas.

Hvala vsem podpornim partnerjem, sponzorjem, donatorjem in medijskim partnerjem, ki ste kakorkoli prisluhnili našim potrebam in nam nemalokrat pomagali realizirati ideje in projekte v korist slovenske družbe.

 

Hvala vsem predstavnikom predsednika, vlade in vladnih organov za vašo osebno, in kadar je bilo to mogoče, tudi poslovno podporo našim prizadevanjem. Veliko ste nam pomagali, a žal nam velikega sistemskega premika na vladni ravni v tej državi v desetih letih še ni uspelo narediti.

Iskrena hvala vsem dosedanjim predsednikom države Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, dr. Danilu Türku in pokojnemu dr. Janezu Drnovšku, da ste prvi v državi prepoznali pomen družbene odgovornosti in s častnim pokroviteljstvom te konference in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus vseh deset let spodbujali prebivalce Slovenije k družbeni odgovornosti.

 

Hvala vsem prostovoljcem, članom in ustanoviteljem IRDO - Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, da nam že enajsto leto pomagate soustvarjati družbeno odgovornost v Sloveniji in jo po vaših in naših močeh razvijati. Brez vas nam ne bi uspel noben projekt in hvala vam, da nam zaupate. To nam veliko pomeni. Če vas ne bi bilo, bi morda že nemalokrat obupali. Tako pa nas obvezuje obljuba vam in nam, da si bomo po svojih močeh prizadevali krepiti družbeno odgovornost v Sloveniji in drugod.

 

Upamo, da nas bo v prihodnje vedno več. Smo soodvisni, zato je pretok informacij, pomoči in zaupanja nujen. Pomaga večati celovitost našega in vašega truda ter skupnih dosežkov.

 

In spoštovani zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, hvala za ves vaš desetletni znanstveno-strokovni prostovoljski vložek v inštitut IRDO, za odpiranje mnogih znanstvenih in strokovnih vrat, povezovanje ter soustvarjanje našega dela.

 

S spoštovanjem in iskrenimi čestitkami vsem vam in nam ob tem desetletnem jubileju,

 

Anita Hrast,
soustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO
ter predsednica Organizacijskega odbora 10. mednarodne konference IRDO

 

Thanks

 

Dear all,

 

In ten years of our work the international IRDO conference on social responsibility demonstrated our capability to attract many scientific views, professional knowledge, and good practices. Therefore we use the opportunity to thank authors of contributions to all ten international IRDO conferences for you co-creation of this important professional and scientific content. Without you, these conferences would not exist.

 

Warm thanks go to all participants of the past conferences for your listening to our contents and implementing them in your private and business practices.

Thanks go to all co-workers and partners who have co-created every one of the ten conferences in whatever way. For sure they would not be so successful and beautiful without you.

 

Thanks go to all supporters, sponsors, donators and media partners, who have in whatever way heard our needs and helped us very often realize our ideas and projects to the benefit of the Slovenian society.

 

Thanks go to all representatives of the president, the government and government bodies for your personal, and when possible, also business support to our efforts. You have helped us very much, but unfortunately the big systems change on the government level has not yet been attained.

 

Sincere thanks go to all three presidents of Slovenia over the recent ten years, Mr. Borut Pahor, Prof. Dr. Danilo Türk and the late Dr. Janez Drnovšek for your being the first ones in Slovenia to recognize the importance of social responsibility and to encourage the Slovenian population to practice social responsibility by your honorary patronage of the IRDO conference and the Slovenian HORUS award for social responsibility throughout these ten years.

 

Thanks go to all volunteers, members and co-establishers of the IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, for helping us over the entire eleven years in generation of social responsibility in Slovenia as much as we can. Without you no our project would succeed; thank you for trusting us. This means a lot to us. Without you, we would have given up many times, probably. But, thus we feel obliged to you and our-selves to do our best to strengthen social responsibility in Slovenia and elsewhere.

 

We hope to grow in number all the time. We are interdependent; therefore the flow of information, support and trust is unavoidable. It helps the holism of our and your efforts as well as our common achievements grow.

 

And, the respected Emeritus professor DDr. Matjaž Mulej, thanks for your entire ten-year long scientific and volunteering contribution to the IRDO Institute, for opening many scientific and professional doors, linking and co-generation of our work.

 

With deep respect and sincere congratulations to all of you and us at the celebration of this ten-year anniversary,

 

Anita Hrast,
Co-establisher and general manager of IRDO;
and head of the organizational board of the 10th international IRDO conference