Referati predavateljev // Conference Proceedings

 

1. DAN - sreda, 18. marec 2015 - ZNANSTVENI DAN

1st DAY - Wednesday, 18th March 2015 - SCIENTIFIC DAY

 

Plenarna predavanja // Plenary talks

 1. Aron Horvath, CSR EUROPE -The European Business Network for Corporate Social Responsibility
  Towards more transparency on companies' non-financial performance
  Za večjo preglednost nefinančnih področij podjetij
 2. Marko Pogačnik, academic sculptor, VITAAA, Slovenia
  Call for self-responsibility
  Klic k samo-odgovornosti
 3. Urška Brinovec, Msc., Assoc. Prof. Urša Golob, PhD., Centre for Marketing and Public Relations, Faculty of Social Science, University of Ljubljana, Slovenia,
  The influence of manager's personal values on planning and implementation of corporate social responsibility
  Vpliv osebnih vrednot menedžerjev na načrtovanje in implementacijo družbene odgovornosti v podjetjih

 

Skupina A: Načrtovanje in poročanje o/z družbeno odgovornostjo (globalni, mednarodni, nacionalni, lokalni dokumenti in aktivnosti) // Group A: Planning and reporting about/with SR (global, international, national, local documents & activities)

 1. Assoc. Prof. Zhanna S. Belyaeva, PhD., International Business department, Faculty of Economics and Management, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
  Creating and Measuring Added Value and Responsibility Growth in Academia
  Ustvarjanje in merjenje dodane vrednosti in porasta odgovornosti v šolstvu
 2. Assist. Prof. Sonja Sibila Lebe, PhD., Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Assoc. Prof. Marjan Vezjak PhD., Multidisciplinary research institute Maribor
  Three years after attaining the EU Ecolabel: which are the benefits for the service provider, for the guests and for the environment?
  Tri leta po pridobitvi znaka EU za okolje za turistične nastanitve: kakšne so prednosti za ponudnika storitev, za goste in za okolje?
 3. Dušan Nolimal, MD, MSPH., National institute of Public Health Ljubljana, Slovenia, Maja Kohek, Onej - Association of Prekmurje Initiative, Slovenia
  Cannabis, ethics and social responsibility
  Konoplja, etika in družbena odgovornost
 4. Sabina Kojc, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Prof. Emer. Matjaž Mulej, PhD., PhD., IRDO Institute for the Development of Social Responsibility
  Measuring social effects of social enterprises in Slovenia
  Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij v Sloveniji
 5. Tjaša Štrukelj, MSc., Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Sabina Taškar Beloglavec MSc., Faculty of Economics and Business, University of Maribor
  Socially responsible activities in financial sector: a case of slovenian banking system
  Aktivnosti na področju družbene odgovornosti v finančnem sektorju: primer slovenskega bančnega sistema
 6. Zoran Medved, PhD., editor in chief of RTV Slovenija - TV Maribor
  The accountability of the media as a primary of social responsibility
  Verodostojnost medijev kot prvina družbene odgovornosti
 7. Prof. Rasto Ovin, PhD., Doba faculty Maribor, Slovenia, Pedja Ašanin Gole, Doba faculty Maribor
  Social responsibility concerning the commenting of economic developments in Slovenia - it is economists' turn
  Družbena odgovornost pri komentiranju gospodarskih razmer v Sloveniji - žoga je pri ekonomistih
 8. Josip Tavčar, MSc. , Prof. Emeritus Matjaž Mulej, PhD. PhD., IRDO - Institute for the development for social responsibility
  Well-Feeling Slovenia - Pilot projecttransnational project: Systemic Interdependency of socially responsible sustainable development - Future planning of Well-feeling and Well-feeling tourism in the Styria Region Area of the Municipalities of Maribor, Slovenska Bistrica, Makole, Rogaška Slatina, Poljčane, Majšperk, Cirkulane
  Slovenija – dežela dobrega počutja – pilotski mednarodni projekt: Sistemska soodvisnost družbeno odgovornega trajnostnega razvoja planiranja prihodnosti dobrega počutja in turizma dobrega počutja v Štajerski regiji na območju Občin: Maribor, Slovenska Bistrica, Makole, Rogaška Slatina, Poljčane, Majšperk, Cirkulane
 9. Robert G. Dyck, Ph.D., Virginia Tech University
  Scale Preferences In Planning And Reporting On Social Responsibility
  Razlike med prednostnimi željami pri planiranju družbene odgovornosti in poročanju o njem
 10. Prof. Pierre Bricage, PhD., IASCYS Secretary General
  The International Academy for Systems and Cybernetic Sciences: Involvement in Social Responsibility
  Mednarodna akademija za sistemske in kibernetske znanosti (IASCYS): ukvarjanje z družbeno odgovornostjo

 

Skupina B: Strategije načrtovanja in poročanja o/z družbeno odgovornostjo za podjetja, institucije, organizacije in druge // Group B: Strategies on planning and reporting about/with SR for Companies, Institutions, Organizations and others

 1. Milena Valeva, PhD., EthNa - Competence Center CSR, University of Applied Sciences Niederrhein, Germany; Odyssey NGO, Bulgaria, Ivan Valev, MSc., Salesforce Ireland, Odyssey NGO, Bulgaria Formation of Sharing Economy
  Corporate social responsibility, Non-Governmental organizaitons, and social business
  Družbena odgovornost podjetij, nevladnih organizacij in socialnega poslovanja: Način ustvarjanja vzajemnega gospodarstva
 2. Monika Jasinska, PhD., Faculty of Economic and Law Sciences, Departament of Business Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Siedlce, Poland
  Synergy, the result of intelligent cooperation
  Sinergija kot izid razumnega sodelovanja
 3. Živa Veingerl Čič, MSc., Assist. Prof. Simona Šarotar Žižek, PhD., Faculty of Economics and business, University of Maribor
  Social responsibility to employees
  Družbena odgovornost do zaposlenih
 4. Marko Orel, Poligon creative centre, Ljubljana, Slovenia *(Paper was only presented at the conference)
  The role of mediator in coworking space
  Vloga mediatorja v coworkingu
 5. Senior lecturer Tjaša Štrukelj, MSc., Faculty of Economics and Business at the University of Maribor, Ass. Prof. Simona Sternad Zabukovšek, PhD., Faculty of Economics and Business at the University of Maribor
  Planning an enterprise policy innovation – information needed for more socially responsible development and practice
  Planiranje inoviranja politike podjetja – informacije potrebne za družbeno odgovoren razvoj in prakso
 6. Silvana Šonc, MA., Director of the Hospital of Sežana
  An approach to socially responsible activities at the public healthcare institution Sežana Hospital
  Pristop k družbeno odgovornim aktivnostim v javnem zdravstvenem zavodu Bolnišnica Sežana
 7. Assoc. Prof. Terry L. Weech, PhD., University of Illinois, Urbana-Champaign, ZDA
  Library Responses in the USA to social responsibility challenges and issues in the digital age
  Odzivi knjižnic v ZDA na izzive družbene odgovornosti in vprašanja, povezana z digitalno dobo

 

Skupina C: SOCIALNO-INOVACIJSKI PANEL: Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja za Evropo. Kako prepričati odločevalce v Bruslju? // Group C: SOCIAL-INNOVATON PANEL: Integral green Slovenia as a new, socially responsible model of sustainable development for Europe. How to convince decision-makers in Brussels?

 

 1. Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia, Jože Osterc, Ph.D., Eco-Social Forum,Gorazd Pavlek, Andrej Kranjc, MSc., Citizens' Initiative for Integral Green Sloveni
  Slovenian journey toward integral renewal
  Slovenska pot v smeri integralne prenove
 2. Jožica Rejec, PhD., Štefan Bertoncelj, Tanja Kramar, Janez Rihtaršič, PhD., all Domel Ltd., Železniki, Slovenia
  Domel as a reflection of history and the global environment
  Domel kot odsev zgodovine in globalnega okolja
 3. Tadej Slapnik, Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia
  Various models of establishment of cooperatives in Slovenia
  Različni modeli ustanavljanja zadrug v Sloveniji
 4. Sebastjan Pikl, Novum Institute
  Social entrepreneurship - betweent theory and practice
  Socialno podjetništvo - med teorijo in prakso
 5. Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education
  Responsibility as a constitutional element of sustainability – the case of Commons
  Odgovornost kot konstitutivni element trajnosti – primer agrarnih skupnosti
 6. Aleksandra Gradišek, Development Centre of the Heart of Slovenia
  The Heart of Slovenia - A story of innovative ways of connecting people - Integral intertwinement of entrepreneurship, tourism and self-sufficiency
  Srce Slovenije - Zgodba o inovativnem povezovanju ljudi - Integralno prepletanje podjetništva, turizma in samooskrbe
 7. Marko Slapnik, Center Rinka – Institute for tourism and sustainable development of Solčavsko; Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education
  Solčavsko as a case of local responsibility and integral green economy
  Solčavsko kot primer lokalne odgovornosti in integralne zelene ekonomije
 8. Prof. Martina Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Tjaša Ritter, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Simon Bavec, M.Sc., Milojka Fekonja Ph.D., Regional development agency Slovenke Gorice, Lenart, Slovenia, prof. Franc Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor
  Small and organic farms' contribution towards food security, environment protection, preservation of cultural heritage and social inclusion
  Prispevek majhnih in ekoloških kmetij samooskrbi s hrano, varovanju naravne in kulturne dediščine ter socialni vključenosti
 9. Maja Kolar, PhD. Biotechnical Centre Naklo, Slovenia
  Nature is teaching us – Pilot project of biodynamic school gardens
  Narava nas uči – pilotni projekt biodinamičnih učnih vrtov
 10. Liliana Vižintin, PhD., Biotechnical Centre Naklo
  The green integral model of Biotechnical Centre Naklo as an example of good practice
  Zeleni integralni model Biotehniškega centra Naklo kot primer dobre prakse
 11. Ivana Leskovar, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenia, Stanka Stegne, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija, Karin Lavin, Institute for integral development Anima mundi, Sežana, Mojca Pešak, Oton Župančič Kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija
  Kindergarten at centre stage
  Vrtec v središču
 12. Marko Pogačnik, academic sculptor, VITAAA, Slovenia
  Identity of Slovenia as a hidden potential
  Identiteta Slovenije kot skriti potencial
 13. Prof. Emer. Matjaž Mulej, PhD.PhD., IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, EPF -Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility
  Integral green economy requires social responsibility as renewed values, culture, ethics and norms in practice
  Integralna zelena ekonomija zahteva družbeno odgovornost kot prenovo vrednot, kulture, etike in norm v praksi
 14. Vesna Kolar Planinšič, MSc, Ministry of Environment and Spatial Planning of  the Republic of Slovenia; Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia and Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
  Smart integration of EU policies for sustainable development
  Pametna integracija politik EU za trajnostni razvoj
 15. Iztok Erjavec; Klemen Bizjak, MSc., Martina Gopurn, Andrej Firm : all Institute for Sustainable Development and Holistic Solutions – InTeRCeR, Slovenija
  Using the social entrepreneurship approach to generate innovative eco-social interventions in agriculture in Slovenia: a case study
  Uporaba pristopa socialnega podjetništva za ustvarjanje inovativnih eko-socialnih intervencij v kmetijstvu v Sloveniji: študijski primer, pilotna raziskava

2. DAN - četrtek, 19. marec 2015 - STROKOVNI DAN
2nd DAY - Thursday, 19th March 2015 - PROFESSIONAL DAY

 

Plenarna predavanja // Plenary talks

 1. Alenka Hren, Spirit Slovenia, public agency
  Social impact Entrepreneurship – Slovenian experiance
  Trajnostno podjetništvo s širšimi družbenimi učinki - slovenska izkušnja
 2. Assoc. Prof. Živko Bergant, PhD., College for Accounting, Institute for Management Accounting Ljubljana, Slovenia
  Social responsibility and corporate's solvency
  Družbena odgovornost in plačilna sposobnost podjetja
 3. Vesna Lešnik Štefotič, MSc., ISP, Vesna Lešnik Štefotič s. p., DOBA Faculty, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, DOBA Faculty
  Strategic approach to implement social responsibility into practice
  Strateški pristop k uvajanju družbene odgovornosti v prakso
 4. Marko Kiauta, Slovenian Institute for Standardization (SIST)
  SIST ISO 26000 support to socially responsible management
  ISO 26000 - podpora razvoju družbeno odgovornega vodenja

 

Skupina D: Dobre prakse finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus in drugih podjetij // Group D: Good practice of the finalists of Slovenian Social Responsibility Award Horus and other companies

 1. Natalie C. Postružnik, MSc., Nikrmana s.p., The Managers' Association of Slovenia
  Achieving greater efficieny with the employees' potential
  S potenciali zaposlenih do večje učinkovitosti
 2. Jasna Triller, Jure Triller, Identiks kartični sistemi d.o.o.
  Micro companies and social responsibility: 4 million of produced cards are the reason and consequence of socially responsible operations
  Mikro podjetja in družbena odgovornost: 4 milijoni izdelanih kartic so vzrok in posledica družbeno odgovornega delovanja
 3. Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
  Good practice of social responsibility at Lotrič Metrology d.o.o.
  Predstavitev dobre prakse - Družbena odgovornost v podjetju Lotrič Meroslovje d.o.o.
 4. Tina Cipot, Public Relations, Lidl d.o.o., k.d.., Slovenia
  Creating a Better World Inside Out
  Ustvarimo boljši svet v nas samih
 5. Nina Sankovič, Snaga Javno podjetje do.o., Tamara Vidic Perko, Snaga Javno podjetje d.o.o.
  How can a municipal company change (consumer) patterns and values of citizens? - Case study of Snaga, Public Waste management Company of Ljubljana
  Kako lahko komunalno podjetje spreminja (potrošniške) vzorce in vrednote občanov? Primer ljubljanske Snage
 6. Mateja Hauser, Jasmina Štandeker, DOSOR, Home for the elderly, Ltd..
  Presentation of good practice - The stereotypes about old age should be broken
  Predstavitev dobrih praks - razbijanje stereotipov o starosti
 7. Lenka Puh, Marija Lovrenčič, Izak Matej Ciraj, Brigita Žvikart, Razvojna zadruga eTRI, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p
  Etri career rehabilitation – innovation of interdisciplinarity
  Etri karierna rehabilitacija – inovativnost interdisciplinarnosti
 8. Miro Mihec, Etika d.o.o., podjetje za etično oglaševanje
  Ethical advertising and ethical society
  Etično oglaševanje in razvoj etične družbe
 9. Edita Krajnović, MSc., Mediade, Jana Petkovšek Štakul, Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.
  Gazelas as engine of national economy and social responsibility
  Gazele kot motor nacionalnega gospodarstva in družbene odgovornosti
 10. Alenka Senčar, Simona Roškar, Nova KBM d.d.
  Donate a Book - Build Future" - example of good practice of Nova KBM
  Podari knjigo - podari prihodnost" - primer dobre prakse Nove KBM d.d.
 11. Alenka Jakomin, Pristop, d.o.o.
  Trends in communication about social responsibility in slovenian companies - where are the opportunities
  Trendi v komuniciranju družbene odgovornosti in slovenska podjetja - kje so še priložnosti
 12. Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, DOBA Faculty, Vesna Lešnik Štefotič, MSc. ISP, Vesna Lešnik Štefotič s. p., DOBA Faculty
  Overview of standards, certification and awards on social responsibility
  Pregled standardov, certifikatov in nagrad na področju družbene odgovornosti

 

Skupina E: Nevladne organizacije in družbena odgovornost - dobre prakse // Group E: Non-Governmental organizations and social responsibility - Good practice

 1. Prof. Emer. Matjaž Mulej, PhD. PhD., IRDO Institute for the Development of Social Responsibility; EPF Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Prof. Branka Čagran, PhD. Faculty of Education, Univerza v Mariboru
  Detecting of social responsibility by a survey addressing students and employees of the University of Maribor
  Ugotavljanje družbne odgovornosti z anketo med študenti in zaposlenimi na Univerzi v Mariboru
 2. Prof. Ana Vovk Korže, PhD. PhD., International Centre for Ecoremediation - Faculty of Arts University of Maribor Nina Globovnik, MSc., Mojca Kokot Krajnc, PhD.
  ERM university netwotk for practical high education in west Balkan countries
  ERM univerzitetna mreža v zahodno balkanskih državah za praktično visokošolsko izobraževanje
 3. Sandra Hlebš, British Council Slovenia,Tina Skočaj, British Council Slovenia
  Mainstreaming Equality, Diversity and Inclusion into Organisational Structures
  Uvajanje enakosti, raznolikosti in vključenosti v organizacijske strukture
 4. Mirjana Feguš, Student Dormitories of University of Maribor
  The meaning of social responsibility of Student Dormitories in Maribor according to the sustainable self-evaluation report for the year 2014
  Pomen odgovornosti do družbe Študentskih domov Maribor skozi trajnostno izraženo Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014
 5. Jasna Vešligaj Damiš, Maja Čeh, MSc., !Naprej Centre for Persons with Aquired Brain Injury
  Networking and social responsibility in Center 'Naprej' by participation in international activities - case of good practice
  Mreženje in družbena odgovornost v Centru Naprej skozi sodelovanje v mednarodnih aktivnostih – primeri dobrih praks
 6. Borut Ambrožič, Intergenerational Humanitarian Association for People with Disabilities Veliko srce, Alojz Kovačič, Maribor Red Cross Association
  The importance of CSR reporting in the NGO sector – Annual report case study of Maribor Red Cross association
  Pomen družbeno odgovornega poročanja v nevladnem sektorju – študija letnega poročila območnega združenja Rdečega križa Maribor
 7. Vanja Jus, MSc., European Innovation Center Univerzum Minerva Maribor, Peter Cokan, MSc. European Innovation Center Univerzum Minerva Maribor,
  MINVOS - Network of educational and training Non-Governmental organizations of Slovenia
  MINVOS - Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije
 8. Danijela Majcenovič Cipot, Tanja Peček, !Naprej Centre for Persons with Aquired Brain Injury
  Preventive work in the rehabilitation of people with acquired brain injury – Examples of good practice in Center Naprej
  Preventivno delo v rehabilitaciji oseb s pridobljeno možgansko poškodbo - primera dobre prakse Centra Naprej
 9. Tomaž Bole, Gallus J. Carniolus Institute, Aleš Bole, MSc., Vrtec Mladi rod, Ljubljana
  In The Hall of The Mountain King - The Expressive Power of The Music in Raising Awareness of Social Responsibility
  V dvorani gorskega kralja: Pohlepen vladar - sveta grobar, izrazna moč glasbene umetnosti pri ozaveščanju družbene odgovornosti

 

Skupina F: Dobre prakse na področju zaposlovanja mladih v Sloveniji in tujini // Group F: Good practice in the field of youth employment in Slovenia and abroad

 1. Martina Rauter PhD., Municipality of Maribor, Tjaša Pahor, Municipality of Maribor
  Action for an enterprising Young Maribor
  Akcija za podjeten Mladi Maribor
 2. Jure Verhovnik, MSc., Tovarna podjemov - Venture factory, bussines incubator of the University of Maribor
  The Venture Factory and promotion of youth entrepreneurship
  Tovarna podjemov in spodbujanje podjetništva mladih
 3. Marjetka Kastner, Life Learning Academia, d.o.o., Metka Nežič, MSc, Life Learning Academia, d.o.o.
  Ambassadors of Knowledge: a global model from Slovenia for more social responsibility in the world 
  Ambasadorji znanja – globalni model iz Slovenije za več družbene odgovornosti v svetu
 4. Marko Orel, Poligon creative centre,  Ljubljan, Slovenia
  Development of coworking in Slovenia
  Razvoj in aplikacija sodela/coworking-a v Sloveniji
 5. Mirjana Mladič, PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities, an institution, Borut Osonkar, Združenje CAAP - Centre for Alternative and Autonomous Production, social enterprise
  Planning an information system for community centre Tkalka as a platform for reporting of local community impact
  Načrtovanje informacijskega sistema za skupnostni center Tkalka kot podlage za poročanje o učinkih na lokalno skupnost
 6. Petra Jurič, Združenje CAAP - Centre for Alternative and Autonomous Production, social enterprise
  Cowork - more work?
  Sodelo - več dela?
 7. Gabriela Lukman, Zavod Ypsilon
  The Mentoring program of Ypsilon Institue - encouragement of the flow of knowledge and information between all active individuals
  Mentorski program Zavoda Ypsilon - spodbujanje pretoka znanja in informacij med vsemi aktivnimi posamezniki
 8. Štefan Simončič, Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, EPEKA Association, social enterprise
  Presentation of best practice how to include people of Romani origin with less opportunities in labour market - Roma restaurant – Romani kafenava
  Predstavitev dobre prakse vključevanja ranljivih skupin v socialno podjetništvo Romska restavracija – Roman Kafenava
 9. Monika Rajšp, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility,Darija Lorbek, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Matej Kosi, The Career Centre of the University of Maribor
  Model M as a good case practice on increasing youth employability
  Model M kot primer dobre prakse na področju zaposlovanja mladih
 10. Nomi Hrast, II. gimnazija Maribor
  Why young people need life strategies?
  Zakaj mladi potrebujejo življenjske strategije?
 11. Monika Rajšp, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility,Darija Lorbek, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility
  Possibilities for the establishment of a foundation to encourage youth employment
  Možnosti za ustanovitev fundacije za spodbujanje zaposlovanja mladih
 12. Tamara Gornjak, Advans Association - promotion of social development and progress, Ruše, Slovenia
  Presentation of good practice – Grandma and grandpa on the internet
  Predstavitev dobre prakse – Babi in dedi na internetu
 13. Lina Habjanič, David Geršak, David Koren, Alenka Zapušek, Urša Orehek, Gregor Cerjak, Sani Okretič Resulbegović, Elvisa Hasić, Meta Medved, Drejc Jabločnik, Boris Lacko, Laura Maksimović, Marko Meža, Robert Bah, Dimitrij Gračner, Samo Chromy Cooperative Konopko, social enterprise
  Zadruga Konopko - cooperative and social enterprise: cannabis for progress
  Zadruga Konopko – zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje: konoplja za razvoj