CIP

 

Cobiss ID 68739331

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 68739331
ISBN 978-961-7141-00-9 (HTML)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbornik povzetkov prispevkov

Združeni konferenci IRDO: DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2021, 10.-11. junij 2021 (Maribor, Slovenija, Evropska unija, VIRTUALNA IZVEDBA):

1. dan: 16. IRDO mednarodna znanstvena konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2021: Izzivi in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost«, 10. junij 2021
2. dan: 1. Nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo: Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu, 11. junij 2021

 

Uredniki: Anita Hrast, Igor Perko, Darja Piciga
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof. dr. Peter Glavič, doc. dr. Igor Perko, dr. Darja Piciga
Soavtorji: po programu konference

Oblika izdaje: elektronska izdaja, 16. leto
Format: zbornik je narejen kot spletna stran v HTML jeziku
Dostop: zbornik je dosegljiv na tem naslovu http://www.irdo.si/irdo2021/
Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p.

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)
Zbirka: Družbena odgovornost

Publikacija je brezplačna.

Maribor, 10. junij 2021

           

---

 

Conference proceedings of abstracts
IRDO Joint Conferences on SOCIALLY RESPONSIBLE  SOCIETY 2021: 10-11 June 2021 (Maribor, Slovenia, European Union, ONLINE PERFORMANCE):

1st day: 16th IRDO International  Scientific Conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2021: Challenges and opportunities of digitalisation for sustainable future, 10th June 2021

2nd day: 1st IRDO & Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia National expert and business conference: Challenges and opportunities for sustainable development of Slovenia in the European Context, 11th June 2021

 

Editors: Anita Hrast, Igor Perko, Darja Piciga
Reviewers: Prof. Emeritus, PhD. PhD. Matjaž Mulej, Prof. Emeritus, PhD. Peter Glavič, Assist. Prof. PhD. Igor Perko, Phd. Darja Piciga
Co-authors: according to the conference program
Publication format: electronic edition, 16th year
Format: proceedings are designed as a Web page in HTML language
Access: proceedings are available at http://www.irdo.si/irdo2021/
Graphic design: Hyper Design - Uros Zupancic s.p.
Published by: Institute for the Development of Social Responsibility (IRDO)
Collection: Social Responsibility

The publication is free of charge.
Maribor, June 10, 2021