Zahvala

 

Spoštovani,

 

Iskrena hvala vsem sodelujočim avtorjem, so-organizatorjem, podpornim partnerjem, oblikovalcem, študentom, poslovnim partnerjem, članom in znanstvenim ter drugim partnerjem. Iskrena hvala za vso vašo pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi te konference. Kot veste, je brez vašega sodelovanja ne bi bilo.

 

Iskrena hvala rektorju univerze red. prof. dr. Zdravku Kačiču in red. prof. dr. Janji Hojnik za znanstveno podporo in so-organizacijo konference. Iskrena hvala vsem članom Univerze v Mariboru in članom vseh podpornih partnerjev za znanstveno, strokovno in organizacijsko podporo tej konferenci. Hvala vsem članom programskega in organizacijskega odbora konference.

 

Prisrčna hvala zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju, zasl. prof. dr. Petru Glaviču, izr. prof. dr. Igorju Perku, dr. Darji Piciga in Pobudi Integralna Zelena Slovenija za ves trud, vložen v delo pri tej konferenci.

 

Hvala vsem sponzorjem, donatorjem in sofinancerjem te konference.

Skupaj smo pokazali, da živimo v povezanem svetu, ki doživlja velike transformacije – tako na osebni, kot na sistemski ravni. Iz ustaljenih načinov delovanja prehajamo v nove, pri tem pa sledimo usmeritvam EU na področju zelene in digitalne transformacije. Ta se dogaja tako v gospodarstvu, kot v javni upravi in civilni družbi.

 

Hvala vsem navedenim in vsem udeležencem za sodelovanje na naših konferencah in vaš prispevek k bolj odgovornemu in trajnostno naravnanemu svetu!

 

Maribor, 10. junij 2021

 

S spoštovanjem,

 

mag. Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO

 

----

 

Acknowledgment

 

Dear All,

 

A sincere thank you to all participating authors, co-organizers, support partners, designers, students, business partners, members, scientific and other partners. A sincere thank you for all your help in preparing, organizing and conducting this conference. As you know, it would not have happened without your cooperation.

 

Sincere thanks to the Rector of the University in Maribor Prof. Dr. Zdravko Kačič and to Prof. Dr. Janja Hojnik for scientific support and co-organization of the conference. Sincere thanks to all members of the University of Maribor and members of all support partners for scientific, professional and organizational support of this conference. Thank you to all the members of the program and organizing committee of the conference too.

 

Thank you very much Prof. Emeritus Dr. Dr. Matjaž Mulej, Prof. Emeritus Dr. Peter Glavič, Assoc. Prof. Dr. Igor Perk, dr. Darja Piciga and the Integral Green Slovenia Initiative for all the effort invested in the work of this conference.

 

Thank you to all the sponsors, donors and co-financiers of this conference.

 

Together we have shown that we live in a connected world that is undergoing great transformations - both on a personal and a systemic level. We are moving from established ways of working to new ones, following the EU's guidelines in the field of green and digital transformation. This is happening in the economy as well as in public administration and civil society.

 

Thank you to all of the above mentioned and to all participants for participating in our conferences and your contribution to a more responsible and sustainable world!

 

Maribor, June 10, 2021

 

With respect,

 

Anita Hrast, MSc.,
Manager of the IRDO Institute