Uvodni nagovori // Keynote Speeches

 

Drage dame in gospodje!

 

Vljudno vas pozdravljamo na združeni konferenci IRDO o DRUŽBENO ODGOVORNI DRUŽBI 2021, ki potekata 10. in 11. junija 2021 na spletu, v organizaciji iz Maribora, Slovenija. Ti dve konferenci sta:

  • 16. IRDO mednarodna znanstvena konferenca DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2021: Izzivi in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost – 10. junij 2021, virtualno preko spleta (v angleščini);
  • Prva nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanske pobude za integralno zeleno Slovenijo: Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu, 11. junij 2021, virtualno preko spleta (v slovenskem in angleškem jeziku)

V digitalni dobi postajata družbena odgovornost podjetij in digitalna preobrazba eden glavnih dejavnikov konkurenčnosti ljudi, podjetij in držav. Digitalna preobrazba je med najpomembnejšimi elementi četrte industrijske revolucije, ki spreminja način poslovanja, in družbe 5.0. Zahteva globoke spremembe na področju zavedanja in strokovnosti ljudi, podjetij in drugih organizacij. Zdi se, da je digitalna preobrazba učinkovita rešitev glavnih težav, ki se pojavljajo v konkurenčnem poslovnem okolju. Korporativna digitalna odgovornost (CDR) izstopa kot nova smer, ki spreminja razmerje med delom in tehnologijo ter oblikuje etično uporabo novih tehnologij. Brez družbene odgovornosti bo morda povzročila veliko težav, ne le dobrega.

 

Digitalna strategija EU je namenjena pravičnemu in konkurenčnemu digitalnemu gospodarstvu z Evropo kot globalnim digitalnim vzornikom. Tehnologija naj deluje za ljudi, ti pa naj načrtujejo odprto, demokratično in trajnostno digitalno družbo. Več vsebin o tej temi najdete tukaj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy

 

Cilj znanstvene konference 2021 je pridobiti širši vpogled v to, kaj lahko storimo raziskovalci, učitelji, menedžerji in drugi za vključitev družbene odgovornosti in digitalizacije v družbeno in naravno okolje, v katerem delujemo. Z izmenjavo teoretičnih in praktičnih izkušenj smo s skupaj 23-timi prispevki iz desetih držav poskušali najti pravo pot do družbeno odgovorne digitalizacije v podjetjih, organizacijah in v izobraževanju.

 

Cilj strokovno-poslovne konference, ki jo organiziramo skupaj z Državljansko pobudo za integralno zeleno Slovenijo, je preučiti izzive in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu. Prispevki (skupaj 14) v sekciji »Integralna zelena pot k trajnostni Evropi«, ki predstavlja izvirni slovenski prispevek h Konferenci o prihodnosti Evrope, prikazujejo in razlagajo integralno zeleno vizijo in pot za njeno udejanjanje z razvojnimi snovanji, inovacijami in praktičnimi primeri iz Slovenije.

 

Na združeni IRDO konferenci letos s skoraj 40 prispevki sodeluje več kot 80 avtorjev iz desetih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Švica, Hrvaška, Poljska, Združeno kraljestvo Velike Britanije, Indija, Izrael, Španija). Doslej je z nami sodelovalo že več kot tisoč avtorjev z vsega sveta na predhodnih 15 znanstvenih konferencah IRDO. Zbornike preteklih konferenc najdete tukaj: https://www.irdo.si/irdo-konferenca/

 

Veselimo se vašega sodelovanja na teh združenih IRDO konferencah, tokrat virtualno!

 

S prijaznimi pozdravi,

 

zasl. prof. dr. Peter Glavič

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vodja Centra za zaslužne in upokojene visokošolske učitelje ter podpredsednik programskega odbora konference IRDO, l.r.

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO, častni ustanovni predsednik IASCYS, l.r.

Dear Ladies and Gentlemen!

 

We welcome you kindly at the IRDO Joint Conferences on SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2021 being held on 10th and 11th June 2021 online, from Maribor, Slovenia: 

  • 16th IRDO International Scientific Conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2021: Challenges and opportunities of digitalization for sustainable future – 10th June 2021, ONLINE (in English);
  • 1st IRDO & Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia, National expert and business conference: Challenges and opportunities for sustainable development of Slovenia in the European Context – 11th June 2021, ONLINE (in Slovenian and English)

In the Digital age, corporate social responsibility (CSR) and digital transformation are becoming one of the main factors of the company’s competitiveness. Digital transformation is a very important element of the Fourth Industrial Revolution that changes the way of doing business, and society 5.0. It requires the necessary deep changes in the sphere of awareness and expertise of people, and other organizations businesses. Digital transformation seems to be an effective solution to the main problems that appear in the competitive business environment. Corporate Digital Responsibility (CDR) is standing out as the new direction changing the relationship between labor and technology as well as shaping the ethical use of new technologies.

 

The EU digital strategy is aimed at fair and competitive digital economy with Europe as a global digital player. Technology shall work for people envisaging an open, democratic, and sustainable digital society. More content on this topic can be found here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy

 

The 2021 Scientific Conference aim is providing a broader insight into what researchers, teachers, managers, and others, can do to integrate social responsibility and digitalization into the social and natural environment in which we operate. By sharing experience, theoretical and practical, together with 23 papers from more than 50 authors from 10 countries we will try to find the right path to socially responsible digitalization in companies, organizations, and in education.

 

The aim of the professional-business conference, organized together with the Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia, is to examine the challenges and opportunities for the sustainable development of Slovenia in the European context. Papers (14 in total) in the section "Integral Green Path to Sustainable Europe", which represents the original Slovenian contribution to the Conference on the Future of Europe, show and explain the integral green vision and the path to its implementation with development designs, innovations and practical examples from Slovenia.

 

This year, more than 80 authors from ten countries (Slovenia, Austria, Germany, Switzerland, Croatia, Poland, the United Kingdom, India, Israel, Spain) are participating in the joint IRDO conferences with almost 40 papers. So far, over a thousand authors from all over the world have participated in previous 15 IRDO Scientific Conferences.  Proceedings of past conferences can be found here: https://www.irdo.si/en/irdo-conference/

 

We look forward to your participation at the IRDO International & National Joint Conferences ONLINE!

 

With kind regards,

 

Prof Emeritus Peter Glavič, PhD
University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Head of Centre for Professors emeriti and retired higher education teachers, and Vice-Chairman of the IRDO Conference Program Committee

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,

Prof Emeritus Matjaž Mulej, PhD, PhD University of Maribor, Faculty of Economics and Business, President of the IRDO Expert Council and Chairman of the IRDO Conference Program Committee, honorary establishing president of IASCYS (Intl. Academy for Systems and Cybernetic Sciences)