Domov / Home   |   Referati / Papers    |    Kontakt / Contact    |    CIP    |    Impressum

CIP

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

005.35(082)(086.034.4) 

IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges (10 ; 2015 ; Maribor) 
Planning & reporting about social responsibility [Elektronski vir] : (newest scientific and practical views with case studies) = Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti : novi znanstveni in strokovni pogledi s primeri dobrih praks / 10th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2015, 18-19th March 2015, Maribor, Slovenia = 10. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2015, Maribor, 18. in 19. marec 2015 ; [uredniki Anita Hrast, Matjaž Mulej, Darija Lorbek]. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2015. - (Zbirka Družbena odgovornost) 

Vsebuje tudi gradivo z vseh desetih IRDO konferenc (2006-2015) 

ISBN 978-961-93531-9-6 
1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Dodat. nasl. 4. Hrast, Anita 
278622720

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik prispevkov predavateljev 10. IRDO mednarodne konference
Družbena odgovornost in izzivi časa 2015: Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti

Sklepi konference so objavljeni na spletni strani www.irdo.si

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor / info@irdo.si
Zbirka: Družbena odgovornost 
Maribor, marec 2015 

Uredniki: Matjaž Mulej, Anita Hrast, Darija Lorbek 
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, prof. dr. Simona Šarotar Žižek, mag. Živa Veingerl Čič, dr Darja Piciga, prof. dr. Ronnie Lessem, prof. dr. Alexander Schieffer, mag. Natalie C. Postružnik, Angelca Ademovič.
Soavtorji: po programu konference 
Naklada: 200 izvodov

Tehnična ureditev: Dorado Design - Kristijan Blažič s.p. (zbornik)
Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p.  (naslovnica, zgoščenka)
Razmnoževanje: CD Studio d.o.o.

Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji sami. Prispevki niso lektorirani. Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vsi prispevki so bili v dvojni znanstveni in strokovni recenziji.