Domov / Home   |   Referati / Papers    |    Kontakt / Contact    |    CIP    |    Impressum

O konferenci

 

Evropska unija opredeljuje družbeno odgovornost (DO) kot odgovornost posameznikov, organizacij za vplive na družbo.

 

Konferenca inštituta IRDO z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti (DO).

 

Na njej povezujemo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujemo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

 

Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih.

 

Dosedanje teme konference so bile naslednje: Družbena odgovornost na splošno (2006), Vloga menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih (2007), Prispevki družbene odgovornosti k dolgoročni uspešnosti vseh udeležencev na trgu (2008), Delo - most za sodelovanje: odnosi do zaposlenih in različnih starostnih generacij (2009), Narava in človek (2010), Mladi v presečišču svetovnih sprememb (2011), Inoviranje kulture za več družbene odgovornosti – kot pot iz socio-kulturne krize (2012), Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti (2013), Zdravje-osebna in/ali družbena odgovornost? (2014), Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti (2015).

 

Udeležba na konferencah (do 200 udeležencev vsako leto) in rast števila avtorjev prispevkov (npr. leta 2012 se je v treh dneh predstavilo več kot 90 avtorjev iz Slovenije in iz tujine) sta pokazali, da zlasti med strokovno in znanstveno javnostjo obstaja vse večji interes po tem znanju.

 

Zborniki, ki nastajajo ob teh konferencah, imajo trajno znanstveno-strokovno vrednost, saj omogočajo številnim bralcem prenos zbranih znanj v njihovo poslovno in drugo vsakdanjo prakso.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

About the Conference

 

European Union defines social responsibility (SR) as one's responsibility for one's impacts on society.

 

The IRDO conference named SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES exposes a selected topic pressing in the given period of time. The IRDO conference has since 2006 created the tradition of making a rich survey of the behaviour and development concerning the social responsibility (SR).

 

We associate the theory with the profession, the scientific aspect with the practical demonstrations of use, and connect professions inter-disciplinarily to provide a more holistic approach to solving the problems of the modern society and humans in it.

 

Interesting theories and other solutions were exchanged between lecturers - scientists, consultants, operational experts and many others.

 

Topics covered so far include: Social responsibility in general (2006), Managers' Role in the development of Social Responsibility in for-profit and not-for-profit organizations (2007), Social responsibility as contribution to stakeholders' long term success in market (2008), Work – a bridge to cooperation: relations with co-workers and different age generations (2009), Social responsibility: nature and humans (2010), Youth in focus of world changes (2011). In 2012 IRDO conference focused on Innovation of culture toward more social responsibility - the way out of socio-cultural crisis, and Education and communication for more social responsibility (2013), Health – personal and /or social responsibility? (2014), Planning and reporting about social responsibility (2015).

 

The participation (up to 200 participants each year) and growth in the number of contributors (2012 - in three days over 90 authors from Slovenia and from abroad presented their papers), has shown that especially in the professional and scientific community there is growing interest in knowledge about this topic.

 

Proceedings, produced at these conferences, have a long-lasting professional value, since they allows many readers to transfer the collected knowledge in their own business and other everyday practice.